Selvbetjening

Plejeorlov

Vi har samlet oplysninger, som er relevante for personer der ønsker at søge plejeorlov.

Personer der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag.

Der ansøges om plejevederlag i den kommune, hvor den døende opholder sig.

Sammen med ansøgningen skal vedlægges:

  • Kopi af lønsedler for de sidste 13 uger (hvis der er tale om en medarbejder ansat ved Silkeborg Kommune kan vi eventuelt selv finde oplysningerne/lønsedlerne)
  • Erklæring fra nuværende arbejdsgiver på bevilget orlov med eller uden løn med angivelse af dato for ikrafttræden. (er der tale om en A-kasse ledig, skal der fra A-kassen laves en erklæring)
  • Lægelige oplysninger der bekræfter, at den pågældende er i terminalstadiet. 
     

Det er en betingelse, at den døende opholder sig i eget hjem på tidspunktet, hvor plejeorloven skal træde i kraft. Hvis den døende bor på plejehjem, plejebolig eller lignende, hvor plejen i overvejende grad varetages af et tilknyttet døgnpersonale kan plejeorloven ikke bevilges.

Der skrives en bevilling til ansøgeren med angivelse af datoen for start af plejeorloven, hvor meget plejevederlaget er beregnet til samt timetal. Timetallet kan ikke overstige det antal timer pågældende er ansat på ved sin arbejdsgiver. Samtidig gøres der opmærksom på, hvornår plejevederlaget er til udbetaling. Hvis der er tale om en ansøger der har plejeorlov med løn, oplyses, at det plejevederlag pågældende er berettiget til, udbetales til arbejdsgiveren.

Der er mulighed for at flere kan dele plejevederlaget, der kan dog max. udbetales 37 timers plejevederlag pr. uge.

Skema til ansøgning om plejevederlag findes her.

Silkeborg Kommune har udarbejdet en pjece, og ønsker dermed at give svar på nogle af de spørgsmål, der opstår, når et alvorligt sygt menneske ønsker at blive plejet i hjemmet i den sidste tid.

Det er Serviceloven, der giver retningslinjer for hjælpemuligheder til den syge og de pårørende.

I pjecen kan du læse om de forskellige ordninger og hjælp der kan tilbydes.

Pjece "Mod livets afslutning i eget hjem"