Selvbetjening og tidsbestilling

Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice mv.

I Silkeborg Kommunes indsatskatalog (tidligere benævnt kvalitetsstandarder) informeres om kommunens serviceniveau. I kataloget "Mester i eget liv - Et fælles ansvar" beskrives kommunens tilbud på sundheds- og omsorgsområdet.

Ønsker du at søge om hjælp eller støtte til personlig pleje, praktisk hjælp, levering af mad, træning, sygepleje, hjælpemidler mv. skal du kontakte visitationen og aftale et møde med en visitator. Pårørende, praktiserende læger og hospitalet kan også kontakte visitationen på dine vegne. Kontaktoplysninger fremgår af boksen.

Visitationen hjælper dig med rådgivning, vejledning om kommunens tilbud og muligheder, og aftaler eventuelt et besøg i dit hjem. Du er velkommen til at invitere en bisidder med til samtalen med en visitator. Bisidderen kan være en pårørende eller en anden person, som kender dig godt.

Når du får hjælp fra kommunen, vil hjælpen have fokus på, at du kommer til at klare dig selv, og at du er mester i eget liv. Vi tror på værdien af at kunne klare mest muligt i dagligdagen, da det giver dig selvstændighed og selvbestemmelse.

Kataloget "Mester i eget liv - Et fælles ansvar"

I kataloget "Mester i eget liv - Et fælles ansvar" (se link på siden) beskrives Silkeborg Kommunes tilbud på sundheds- og omsorgsområdet. Her er de mest relevante informationer, du og dine pårørende kan have brug for, når der opstår et behov for støtte i hverdagen.

Bevilling af støtte og hjælp tager altid afsæt i en konkret og individuel vurdering af dine behov. På basis af visitators vurdering vil du modtage en afgørelse, der fortæller, hvilke tilbud du har fået tildelt, eller om din ansøgning er blevet afslået. Det er lovgivningen og kommunens serviceniveau, der danner rammen for den støtte og hjælp, du kan få bevilget. Hvis du får afslag vejleder visitationen dig om andre muligheder.

Hvis du har fået bevilget hjælp og støtte, vil kommunen løbende vurdere, om du fortsat har behov for tilbuddet, og om det er det rigtige tilbud, du får.

Indsatskatalog

I Silkeborg Kommunes indsatskatalog (tidligere benævnt som Silkeborg Kommunes kvalitetsstandarder - se link på siden) er formålet at informere om Silkeborg Kommunes serviceniveau og sikre, at borgeren bevilges den rette indsats ud fra Serviceloven og det politisk fastsatte serviceniveau. Her beskrives eksempelvis lovgivning, relevante politikker, rettigheder og pligter, visitationsprocessen og en indsatsbeskrivelse, herunder kriterierne for de enkelte indsatser. Indsatskatalogets primære målgrupper er medarbejderne hos Myndighedsafdelingen og leverandører.