Selvbetjening og tidsbestilling

Byggeaffald og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes. Affaldet skal anmeldes til Silkeborg Kommune via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Murbrokker

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes

Hvis du nedriver eller renoverer en bygning  eller et anlæg, skal affaldet anmeldes hvis:

 • Bygningen eller anlægget er større end 10 m2, eller
 • Der frembringes mere end 1 ton affald

Anmeldelse skal ske senest 14 dage før arbejdet igangsættes, men gerne før.

Silkeborg Kommune har lavet en pjece som fortæller, hvad du skal gøre med dit byggeaffald.

Anmeldelse skal ske via Byg og Miljø

Alle anmeldelser skal sendes til Silkeborg Kommune via ansøgningsportalen Byg og Miljø. Du eller din rådgiver skal benytte Nem-ID for at komme ind i Byg og Miljø.

Klik på den grønne boks til højre for at anmelde bygge- og anlægsaffald via Byg og Miljø.

Hvordan sorteres bygge- og anlægsaffald?

Som bygherre er du ansvarlig for, at bygge- og anlægsaffald afleveres til godkendte behandlingsanlæg. 

Sortering af bygge- og anlægsaffald uden for byggepladsen må kun ske på virksomheder og anlæg, der er miljøgodkendt hertil. 

Genanvendeligt affald skal som hovedregel sorteres på byggepladsen. Hvis de fysiske forhold på ejendommen/byggepladsen gør det umuligt at sortere på stedet, kan sortering foregå på en plads, som Silkeborg Kommune har godkendt til formålet. Kontakt Silkeborg Kommune for at få oplysninger. 

Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal som minimum sorteres i følgende affaldstyper:

 • Natursten, f.eks. granit og flint 
 • Ikke glaserede tegl (mur og tagsten) 
 • Beton 
 • Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton 
 • Jern og metal 
 • Gips 
 • Stenuld 
 • Jord 
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt 

Alt andet end mørtel skal være frasorteret affaldet. Dette gælder også materiale der kan indeholde PCB, som f.eks. fuger eller malet beton med PCB-holdig maling.

Genanvendelse af sten-, tegl- og betonmaterialer

Sten-, tegl- og betonmaterialer kan genbruges til anlægsarbejder som erstatning for nye råstoffer. Der er dog følgende betingelser:

 • Materialet skal være nedknust og rent. Med rent menes, at alt andet end mørtel er frasorteret. 
 • Materialet skal erstatte tilsvarende jomfruelige råstoffer i type og mængde. 
 • Materialet skal anvendes indenfor 1 år.
 • Bygge og anlægsaffald må ikke genbruges, hvis det ikke er sorteret eller materialerne er forurenede.

Genanvendelse af jern- og metal, gips og stenuld

Frasorteret rent jern- og metal, gips og stenuld må anvendes til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, f.eks. genanvendelse af gipsplader i byggeri. 

Alternativt må materialerne genanvendes på en virksomhed eller et anlæg, der modtager affald til genanvendelse.

Genanvendelse af knust asfalt

Knust asfalt kan uden tilladelse anvendes til opbygning af egentlige veje. Det vil sige:

 • som ubundet indbygningsmateriale i vejkassens stabile gruslag,
 • som bundsikringslag på veje med slidlag/bærelag af bundet asfalt
 • til sidesikring.

Asfaltlaget må dog maksimalt være 1 meter tykt.

Anvendelse til andre formål, såsom belægninger på stier, grusveje, markveje, indkørsler, vendepladser, parkeringspladser m.v. kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Ansøgning om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 skal sendes til Silkeborg Kommune på teknisk@silkeborg.dk

Læs mere om grænseværdier for byggeaffald

Læs mere om genanvendelse af knust asfalt

Læs mere om affald med PCB 

Læs mere om flytning af jord