Selvbetjening og tidsbestilling

Affald med PCB

Affald der indeholder PCB eller er forurenet med PCB skal altid sorteres fra andet affald, det må IKKE genanvendes. Du skal screene for PCB før du renoverer eller river ned. I nogle bygninger skal der kortlægges for PCB.

Vinduer i affaldscontainer

Screening for PCB og anmeldelse af byggeaffald

Du skal screene for PCB ved renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele deraf:

  • hvis bygningen eller anlægget er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
  • hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller
  • hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

Resultatet af screeningen skal skrives i det samme skema som du eller din rådgiver anmelder bygge- og anlægsaffald i. 

Alle anmeldelser af bygge- og anlægsaffald skal sendes til Silkeborg Kommune via selvbetjeningsløsningen  Byg og Miljø. Du skal benytte Nem-ID for at komme ind i Byg og Miljø.

I Byg og Miljø skal du starte med at vælge, hvilken aktivitet du vil udføre. Når du har valgt aktivitet får du mulighed for at udfylde Anmeldeskema for byggeaffald , hvis det er relevant.

Anmeldelse af byggeaffald er ikke en selvstændig aktivitet i Byg og Miljø. Du skal derfor vælge om du ønsker at nedrive, renovere eller andet.

Læs mere om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Affald med PCB

PCB blev brugt i byggerier i perioden ca. 1950–1977.

Hvis du f.eks. skal skifte termoruder,  fuger i bygninger eller fjerne facademaling fra denne periode, skal du være opmærksom på, om der er PCB i de anvendte materialer.

Hvis screeningen viser, at der er fuger, termovinduer eller andre bygningsdele fra perioden ca. 1950-1977, eller er der tvivl om oprindelsen, skal der foretages en kortlægning for PCB.

Kortlægningen skal være retvisende og repræsentativ og skal foretages af et akkrediteret laboratorium. 

Kortlægningen skal indsendes til Silkeborg Kommune, Team Energi og Ressourcer.

Ved håndtering og bortskaffelse skelnes mellem mængden af PCB i affaldet og affaldets art:

Farligt affald med mere end 50 mg/kg PCB

Fugemateriale, rammer fra termovinduer, murværk eller andet affald med mere end 50 mg/kg PCB er farligt affald, der skal anmeldes til Silkeborg Kommune. Vi anviser, hvordan du kan bortskaffe materialet. 

Ikke forbrændingsegnet affald

Murværk og andet ikke forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg/kg - 50 mg/kg PCB anvises af Silkeborg Kommune. 

Forbrændingsegnet affald med mindre end 50 mg/kg PCB

Forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg/kg - 50 mg/kg PCB skal bortskaffes til forbrænding på godkendt anlæg. Affaldet skal anmeldes til Silkeborg Kommune, Team Energi og Ressourcer der anviser til forbrænding i L90s forbrændingsanlæg i Esbjerg. Anlægget er godkendt af Miljøstyrelsen til at afbrænde PCB i koncentrationer under 50 mg PCB/kg.

Elektrisk udstyr med kondensatorer kan også indeholde PCB. Det er f.eks.:

  • Belysningsarmaturer med lysstofrør 
  • Ventilatorer
  • Motorer og pumper 
  • Højspændingsinstallationer, herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer

Hvis udstyret er fra perioden 1950-1986 kan de indeholde PCB. Det skal derfor håndteres som PCB-holdigt affald

PCB er en gruppe kemiske forbindelser som tidligere blev brugt i i stort omfang byggematerialer. Det indgik i fugematerialer, facademalinger, betonblandinger og forskellige elektriske komponenter.

PCB spredes let og det kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i inde luften og i jorden. 

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. PCB er et miljøfremmed stof, der ophobes i miljøet. Det har vist sig at være miljø- og sundhedsskadeligt i et sådant omfang, at anvendelsen blev forbudt midt i 1970'erne. PCB måtte dog anvendes frem til 1980 til forsegling i termovinduer. 

PCB–holdigt affald skal derfor indsamles og håndteres for sig selv. PCB destrueres ved, at det bliver brændt ved høj temperatur.