Selvbetjening og tidsbestilling

Anmeldelse og afhentning af farligt affald

For at undgå skader på mennesker og miljø er det vigtigt, at farligt affald bliver skaffet af vejen på forsvarlig vis. Det gælder naturligvis også affald fra din virksomhed. Du har derfor pligt til at anmelde og aflevere alt farligt affald.

Tomme malingsdåser

Farligt affald

Farligt affald skal altid sorteres fra det øvrige affald og forskellige affaldstyper må ikke sammenblandes.

Farligt affald kan f.eks. være:

  • Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere 
  • Køle- og smøremidler 
  • Akkumulatorer 
  • Olieaffald (fx motor-, gear- og smøreolier) 
  • Spraydåser 
  • Lysstofrør 
  • Organiske forbindelser 
  • PCB-holdigt affald 
  • Småbatterier 
  • Tungmetalholdigt affald

Læs mere om farligt affald i Silkeborg Forsyning A/S´s Pjece om farligt affald.

Anmeldelse af farligt affald/intet farligt affald

Din virksomhed har pligt til at anmelde og aflevere alt farligt affald. Anmeldelsen skal indsendes til Silkeborg Kommune - brug selvbetjeningsboksen til højre. Hvis din virksomhed ikke har noget farligt affald skal dette også anmeldes på skemaet. Anmeldelsen er gældende indtil der sker væsentlige ændringer i mængder og typer af farligt affald.

Aflevering af mindre mængder farligt affald på genbrugspladsen

Virksomheder med mindre mængder farligt affald (op til 200 kg pr. år.) kan aflevere dette på genbrugspladser i Silkeborg Kommune.

Virksomheder skal betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne.

En beholder der afleveres på genbrugspladsen må maksimalt indeholde 20 kg eller 20 liter farligt affald. Beholderen skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Beholderen skal være tæt og egnet til den pågældende affaldstype.

Ved aflevering af farligt affald skal genbrugspladsens personale kontaktes. Virksomheder skal medbringe en udfyldt blanket for farligt affald, som kvitteres af genbrugspladsens personale. Kvitteringen skal gemmes og kunne forevises Silkeborg Kommune.

Kvitteringsskemaet kan printes fra Silkeborg Forsyning A/S´s hjemmeside  

Afhentning af større mængder farligt affald

Virksomheder har pligt til at aflevere alt farligt affald. Hvis virksomheden har mere end 200 kg farligt affald pr. år eller ikke ønsker at benytte genbrugspladsen, så skal virksomheden kontakte en transportør, indsamlervirksomhed eller modtageanlæg, der er registreret i Det Digitale Affaldsregister og få denne virksomhed til at hente affaldet.

Læs mere om Det Digitale Affaldsregister

Indberetning i Affaldsdatasystemet

Virksomheder der indsamler affald og anlæg der modtager affald m.fl. skal indberette affaldsmængder i det nationale Affaldsdatasystem. Indberetningen for foregående år skal være afsluttet senest 31. marts det efterfølgende år. I Affaldsdatasystemet er det muligt at fremsøge virksomhedens egne affaldsmængder. Silkeborg Kommune kan trække data for virksomheder der ligger i Silkeborg kommune.

Læs mere om Affaldsdatasystemet på Miljøstyrelsens hjemmeside