Selvbetjening og tidsbestilling

Tilsynsrapporter fra landbrug og virksomheder

Oversigtskortet viser alle de landbrug og virksomheder kommunen har ført tilsyn med fra 1. januar 2014 og frem til 1. september 2016. Du kan se de to seneste tilsynsrapporter på den virksomhed eller det landbrug du klikker på.

Fremadrettet vil tilsynsrapporterne være tilgængelige på Miljøstyrelsens portal for Digital MiljøAdministration

Læs mere på DigitalMiljøadministration

Tilsynsrapporter fra landbrug og virksomheder

Du kan finde grundlæggende oplysninger om virksomheden eller landbruget i de 4 øverste linjer i rapporten under ’Virksomhedstype’, ’CVR nummer’, ’Virksomhedens navn’ og ’Virksomhedens adresse’.

Her angiver kommunen årsagen til, at der er ført tilsyn med virksomheden eller husdyrbruget.
Der er fire typer af planlagte tilsyn:

Kommunen skal føre tilsyn med alle virksomheder og husdyrbrug på kortet. Basistilsynet udføres typisk hvert 3. år for store husdyrbrug og store virksomheder (omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder), og hvert 6. år på de mindre husdyrbrug og virksomheder. Ved basistilsynet gennemgår kommunen hele husdyrbruget eller virksomheden.

Kommunen kan føre prioriteret tilsyn i perioden mellem basistilsynene. Prioriterede tilsyn er tilsyn, hvor kommunen kan vælge at fokusere på nogle få ting på husdyrbruget eller virksomheden.

Opfølgning: Kommunen følger op på om husdyrbruget eller virksomheden har fulgt de anvisninger kommunen har givet på et tidligere tilsyn.

Kommunen skal hvert år udføre to kampagner. Kommunen vælger selv hvad årets kampagner er og hvor mange kampagnetilsyn der foretages indenfor hver af de to kampagner. En tilsynskampagne kunne f.eks. være 10 besøg på forskellige husdyrbrug med gyllebeholdere tæt på vandløb. Eller 15 besøg på virksomheder, hvor tætheden af olieudskilleranlæg undersøges.

Her angiver kommunen, om der er ført tilsyn med alle miljøforhold på husdyrbruget eller virksomheden, eller om der kun er ført tilsyn med udvalgte dele af husdyrbruget eller virksomheden.

Her angiver kommunen, om der er konstateret jordforurening ved tilsynet.

Her angiver kommunen, om der er givet påbud, forbud og indskærpelser.

Kommunen kontrollerer, om husdyrbruget eller virksomheden selv har pligt til løbende at føre kontrol med bestemte forhold. Kommunen gennemgår materialet ved tilsynet, og konkluderer om husdyrbruget eller virksomheden har tilstrækkelig dokumentation.

Her angiver kommunen, om der er fulgt op på de påbud, forbud eller indskærpelser der er givet. Hvis feltet er tomt skyldes det enten, at kommunen endnu ikke har fulgt op på forholdene eller at der ikke har været forhold at følge op på.

Alle har ret til at søge aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Silkeborg Kommune har omkring de enkelte tilsyn. Retten til aktindsigt gælder dog ikke i de tilfælde hvor kommunen har politianmeldt et husdyrbrug eller en virksomhed. Der kan heller ikke gives aktindsigt i fortrolige dokumenter eller personfølsomme oplysninger, som måtte fremgå af en sag.