Selvbetjening og tidsbestilling

Hurtig sagsbehandling og tilfredse virksomheder i Silkeborg

Silkeborg er ifølge Dansk Byggeri blandt de hurtigste kommuner i Danmark til at ekspedere byggesager, og samtidig er virksomhederne tilfredse med sagsbehandlingen. Det viser Silkeborg Kommunes årlige tilfredshedsmåling, hvor 370 virksomheder har svaret.

Erhvervsudstykning

Silkeborg er ifølge Dansk Byggeri blandt de hurtigste kommuner i Danmark til at ekspedere byggesager, og samtidig er virksomhederne tilfredse med sagsbehandlingen. Det viser Silkeborg Kommunes årlige tilfredshedsmåling, hvor 370 virksomheder har svaret. Det er virksomheder, som i 2016 har søgt byggetilladelse, en landzonetilladelse, en miljøgodkendelse eller som har haft Silkeborg Kommune på tilsyn i virksomheden.

- Vi har tidligere fået mange tæsk af virksomhederne i erhvervsklimamålinger, men når vi spørger virksomhederne konkret om den sag, de har fået behandlet hos os, så er langt de fleste virksomheder tilfredse eller meget tilfredse, siger borgmester Steen Vindum.

Virksomhederne er altovervejende tilfredse

Undersøgelsen viser virksomhedernes oplevelse af Silkeborg Kommunes sagsbehandling inden for byggesager, landzonetilladelser, miljøgodkendelser og tilsyn i 2016:

  • God service: 87 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med den service, de har fået fra Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling. 3 % er utilfredse eller meget utilfredse. De resterende virksomheder svarer hverken/eller.

  • Kompetent og hjælpsom sagsbehandler: Tre ud af fire virksomheder oplever sagsbehandleren som faglig kompetent, serviceminded, nem at forstå og interesseret i at hjælpe. Under 5 % oplever, at det i mindre grad eller slet ikke er tilfældet.

  • Nemt at få fat i en sagsbehandler: Fire ud af fem virksomheder (79 %) føler, at det var nemt at få fat i en sagsbehandler. 6 % følte ikke, at det var nemt.

  • Tilfreds sagsbehandlingstid: Flere end fire ud af fem virksomheder (83 %) er tilfredse med Silkeborg Kommunes sagsbehandlingstid. 17 % er ikke tilfredse.

  • God selvbetjening: Nogle virksomheder betjener sig selv via det fælleskommunale system på kommunens hjemmeside. Her er tre ud af fire virksomheder tilfredse med selvbetjeningsløsningen. 6 % er utilfredse.

  • Tilfredse med afgørelsen i sagen: Flere end 9 ud af 10 virksomheder (92 %) er tilfredse eller meget tilfredse med afgørelsen i deres sag. Kun 3 % er utilfredse eller meget utilfredse.

Det peger de utilfredse på…

De virksomheder, som er utilfredse eller meget utilfredse, er blevet spurgt ind til baggrunden for utilfredsheden. Den bunder typisk i én eller flere af tre årsager: Utilfredshed med sagsbehandlingen, utilfredshed med afgørelsen eller utilfredshed med sagsbehandlingsgebyret.

…sagsbehandlingstiden

En virksomhed skriver direkte i undersøgelsen: ”Myten om, at det går for langsomt, er jeg ikke enig i. Det var SUPER”. Også Dansk Byggeris nye opgørelse viser, at Silkeborg er blandt de hurtigste i Danmark til at ekspedere byggesager.
Alligevel føler nogle virksomheder, at sagsbehandlingstiden i netop deres sag har været lang fra den første kontakt med kommunen til tilladelsen er givet. En forklaring er, at virksomheden ved det første møde med kommunen ikke har haft alle de informationer eller den dokumentation, som er nødvendigt, for at kunne behandle sagen. Andre årsager kan fx være en uheldig kombination af ferieafvikling hos sagsbehandlere og mangel på ressourcer på grund af ubesatte stillinger. Fx har Silkeborg Kommune haft svært at rekruttere dygtige byggesagsbehandlere, når medarbejdere er gået på pension eller har fået nyt job.

…afgørelsen 

Nogle virksomheder er utilfredse med kommunens afgørelse i deres sag. Når virksomhedernes drømme, ønsker og interesser ikke altid kan imødekommes, kan det skyldes flere ting. Dels kan virksomhederne være uenige i den lovgivning, som Folketinget har vedtaget, og som har betydning for virksomhedens ønsker. Dels skal der tages hensyn til virksomhedens naboer. Dels er der hensynet til, at der er lige vilkår for alle virksomheder. Det vil fx sige, hvis én virksomhed får lov til noget, har andre virksomheder også lov til det samme (præcedens). Dels kan virksomhedens ønsker kollidere med kommunens planlægning fx kommuneplan og lokalplaner. Et eksempel kan være ønsket om at etablere en detailhandelsbutik i et industriområde.

…gebyret for sagsbehandling

Nogle virksomheder er utilfredse med, at kommunen opkræver et gebyr for behandlingen af deres sag. Enten at gebyret på 850-1.800 kr. for en mindre sag synes for højt, eller at det principielt burde være gratis, når virksomheden nu betaler skat.

Måling giver bedre service

- Når virksomhederne fortæller, hvordan de oplever den kontakt, de har haft med os, har vi mulighed for at justere og forbedre vores service. Derfor er vi også glade for de mange gode råd og forslag, som virksomhederne har givet. Dem vil vi arbejde videre med, siger Steen Vindum.

I alt har flere end 1.000 virksomheder søgt om byggetilladelse, en landzonetilladelse, en miljøgodkendelse eller haft Silkeborg Kommune på tilsyn i virksomheden i 2016. 30 % af virksomhederne har svaret på tilfredshedsundersøgelsen, hvilket er en høj svarprocent for denne type undersøgelser.

Sidst opdateret