Selvbetjening og tidsbestilling

Nabohjælp og legende børn

Hvordan er reglerne for opsætning af skilte for nabohjælp og legende børn?

Nabohjælp

På mindre boligveje kan beboerne få lov til at sætte nabohjælp skilte op, hvis alle beboerne er enige om at deltage i nabohjælp-ordningen.

Materiale og gode råd kan ses på Det Kriminalpræventive Råd

Nabohjælp skilt 

Nabohjælp skilt på privat areal

Hvis skiltene sættes op på grundejerforeningens fællesarealer eller private arealer, skal placeringen godkendes i henhold til Byggeloven §6D stk. 2.

Eksempel på opsætning af nabohjælp skilt

Ansøgning sendes til byg@silkeborg.dk

Du skal oplyse, hvor du ønsker skiltet placeret – gerne vedlagt et kort/foto.

Hvis skiltet bliver sat op på privat areal, skal du ikke betale gebyr for sagsbehandlingen.

Du kan selv sætte skiltene op, når godkendelsen er modtaget.

Nabohjælp skilt på vejareal

Vejareal er bl.a. cykelsti, fortov, rabat og vej.

Hvis du ønsker skiltene sat op på vejarealet, skal Silkeborg Kommune godkende placering og indhente politiets samtykke.

Det gælder både for veje og stier, som er offentlige og private fællesveje/-stier.

Du betaler et gebyr for sagsbehandlingen på 850 kr.

Læs mere:

Læs mere om Offentlige veje og stier i Vejlovens §102, stk. 1.

Læs om private fællesveje og fællesstier i Vejlovens §66, stk. 1 

Nabohjælp skiltet skal sættes op på en særskilt stander.

Nabohjælp skilte er ikke færdselsafmærkning.

Ifølge Færdselsloven må nabohjælp skilte ikke placeres på eller i forbindelse med

  • færdselstavler,
  • afmærkning på kørebanen,
  • signalanlæg eller
  • anden afmærkning

Læs mere i Færdselsloven § 99, stk. 2.

Silkeborg Kommune kan i visse tilfælde godkende placering af et nabohjælp skilt på standeren med vejnavn.

Silkeborg Kommune sætter skiltene op.

Du må ikke selv sætte nabohjælp skiltene op på vejarealet.

For at undgå, at der sker skade på nogle af alle de forsyningsledninger, som er gravet ned langs vejene, vil Silkeborg Kommune ikke give tilladelse til, at grundejerforeninger m.fl. selv graver skiltene ned.

Ligeledes skal opsætning af nabohjælp skilte på lygtepæle monteres med en gummimanchet, så galvaniseringen på masten ikke tager skade. Evt. skader, som kan henføres til privat opsætning af skilte, vil kunne medføre et erstatningskrav.

Der er minimumskrav til sikkerhedsafstand både i højden og i forhold til kørebane og cykelsti/fortov – disse krav skal overholdes, når nabohjælp skiltene skal sættes op på vejarealet.

Når placeringen er godkendt af politiet, sætter Entreprenørgården skiltene op på grundejerens regning.

Generelt om tilladelsen:

Ansøger påtager sig det fulde ansvar for Nabohjælp skiltene.

Da et nabohjælp skilt ikke er et færdselsskilt, har Silkeborg Kommune ingen forpligtigelse til at sætte disse skilte op på vejarealet.

Ansøger skal derfor afholde alle udgifterne.

Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med nabohjælp, er udgiften til reparation udskiftning m.v. Silkeborg Kommune uvedkommende.

Ansøger betaler

Silkeborg Kommune opkræver et administrationsgebyr på 850 kr. for behandling af ansøgninger om tilladelse til opsætning af nabohjælp, når skiltet sættes op på vejareal.

Hertil kommer udgifter til indkøb og opsætning af skiltene.

Send en ansøgning med kortmateriale/foto over skiltenes placering til team.trafik@silkeborg.dk

Legende børn skilt

I mange boligområder ønsker beboerne, at Silkeborg Kommune sætter skiltet med legende børn op – pigen med den røde ballon.

Pas på mig skilt 

Skiltet er uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlige vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

På private fællesveje og private fællesstier i byer kan Silkeborg Kommune med politiets samtykke give tilladelse til, at skiltet med legende børn sættes op.

Læs mere i Privatvejslovens § 57, stk. 1.

Ansøger betaler

Silkeborg Kommune opkræver et administrationsgebyr på 850 kr. for behandling af ansøgninger om tilladelse til opsætning af legende børn, når skiltet sættes op på vejareal.

Hertil kommer udgifter til indkøb og opsætning af skiltene.

Ansøgning med kortmateriale m.v. sendes til team.trafik@silkeborg.dk