Selvbetjening og tidsbestilling

Nabohjælp og legende børn

Hvordan er reglerne for opsætning af skilte for nabohjælp og legende børn?

Nabohjælp

På mindre boligveje og lukkede boligområder kan der gives tilladelse til opsætning af nabohjælp skilte, hvis alle beboerne er enige om at deltage i nabohjælp-ordningen.

Ansøger skal repræsentere hele det omhandlende områdes interesser. Typisk ansøges der fra grundejerforeningsformand/vejlaugs formand. Nabohjælpskilte er et fællesskabsprojekt, derfor giver vi ikke tilladelse til enkeltpersoners ønsker.

Materialer og gode råd kan ses på Det Kriminalpræventive Råd

Nabohjælp skilt 

Nabohjælp skilt på privat areal

Hvis skiltene sættes op på grundejerforeningens fællesarealer eller private arealer, skal placeringen godkendes i henhold til Byggeloven §6D stk. 2.

Eksempel på opsætning af nabohjælp skilt

Ansøgning sendes til byg@silkeborg.dk

Du skal oplyse, hvor du ønsker skiltet placeret – gerne vedlagt et kort/foto.

Du skal selv bestille, betale og sørge for opsætning, når godkendelsen er modtaget.

Du kan selv sætte skiltene op, når godkendelsen er modtaget.

 

Nabohjælp skilt på vejareal - både offentlige veje og private fællesveje i byer

Vejareal er bl.a. cykelsti, fortov, rabat og vej.

Der kan gives tilladelse til opsætning på mindre boligveje. Der tillades ikke opsætning langs større veje.

Silkeborg Kommune skal godkende placering af skiltet/skiltene. Ansøgning foretages digitalt og tilgås via den grønne boks øverst på denne side ”Ansøgning om nabohjælp og legende børn (NemID)”

Ansøgningen skal være vedlagt kortmateriale, der tydeligt viser ønsket placering af skilt. Til dette kan anvendes kortmodulet i den digitale ansøgningsblanket, eller der kan vedhæftes eget dokument med placeringen.

Læs mere om offentlige veje og stier i Lov om offentlige veje m.v. §80, stk. 1

Link til vejloven

Læs om private fællesveje og fællesstier i Bekendtgørelse af lov om private fællesveje §66, stk. 1

Link til privatvejsloven 

Nabohjælp skal opsættes på en særskilt stander

Vej- og Trafikafdelingen har en række standardbetingelser og krav, når vi vurderer ønsker om opsætning af skilte med nabohjælp:

 • Nabohjælp skiltene er ikke færdselsafmærkning og må derfor ikke opsættes på eksisterende vejudstyr, herunder vejnavneskilte, standere med færdselsafmærkning eller signalanlæg.
 • Vi tillader heller ikke opsætning på vejbelysningsmaster.
 • Skiltene må ikke placeres, så de hindrer oversigten i kryds.

Læs mere i Færdselssloven §99, stk. 2. 

Silkeborg Kommune sætter stander op

Du må ikke selv sætte nabohjælp skiltene op på vejarealet.

Ved opsætning på offentligt vejareal eller på private fællesveje i byer, så skal opsætningen foretages af vores entreprenørgård. En af årsager til dette er, at der er betydelig risiko for at ramme og beskadige ledninger i jorden under vejarealet.

Når placering af nabohjælp skiltet er godkendt og aftalt med ansøger, opsætter entreprenørgården særskilt stander, herefter kan ansøger selv montere nabohælp skiltet, når dette er modtaget fra Det Kriminalpræventive Råd.

 • Ansøger betaler for indkøb af stander samt opsætning.
 • Skiltene må ikke placeres, så de hindrer oversigten i kryds.
 • Opsætning af stander skal foretages af vores entreprenørgård.

Såfremt ansøger ønsker at få opsat både nabohjælp samt legende børn skiltet, vil der blive opsat en fællesstander hvor begge skilte monteres. Silkeborg Kommune opsætter standeren og monterer legende børn skiltet. Herefter kan ansøger selv montere nabohjælpskiltet, når ansøger selv har indkøbt og modtaget dette via Det Kriminalpræventive Råd.

Der er i den digitale ansøgningsblanket mulighed for at ansøge om enten nabohjælp eller legende børn, eller begge skilte på samme tid. 

Generelt om tilladelsen

Der skal blandt vejens grundejere eller i grundejerforeningen være enighed om at tilslutte sig nabohjælp ordningen. Ansøger påtager sig det fulde ansvar for nabohjælpskiltene.

Ansøger skal selv sørge for indkøb og opsætning på den opsatte stander, da Silkeborg Kommune ikke kan indkøbe nabohjælp skilte. Skiltet må kun være af den type, som er udformet af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.

Skiltet skal vedligeholdes af grundejerne/grundejerforeningen og fjernes, når det ikke længere har sin berettigelse. Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med nabohjælp, er udgiften til reparation, udskiftning mv. Silkeborg Kommune uvedkommende.  

Ansøger betaler

Ansøger skal selv betale for opsætning af stander, hvor på ansøger efterfølgende kan montere nabohjælp skiltet.

Der betales for indkøb af stander samt opsætning af stander. Der udsendes særskilt faktura inden arbejdet udføres.


Legende børn på private fællesveje i byer

I mange boligområder og grundejerforeninger ønsker beboerne, at Silkeborg Kommune opsætter skiltet med legende børn – pigen med den røde ballon.

Pas på mig skilt 

Skiltet er uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke opsættes ved offentlige veje. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

På private fællesveje og private fællesstier i byer kan Silkeborg Kommune give tilladelse til at skiltet med legende børn opsættes.

Der gælder de samme regler for opsætning og betaling som ved nabohjælp skiltet

 • Legende børn skiltet opsættes på særskilt stander.
 • Opsætning skal foretages af vores entreprenørgård.
 • Skiltene må ikke placeres så de hindrer oversigten.
 • Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med nabohjælp, er udgiften til reparation, udskiftning mv. Silkeborg Kommune uvedkommende.
 • Ansøger skal selv betale for indkøb af stander samt opsætning. Der fremsendes særskilt faktura inden arbejdet udføres.

Silkeborg Kommune skal godkende placering af skiltet/skiltene. Ansøgning foretages digitalt og tilgås via den grønne boks øverst på denne side ”Ansøgning om nabohjælp og legende børn (NemID)”.

Ansøgningen skal være vedlagt kortmateriale, der tydeligt viser ønsket placering af skilt. Til dette kan anvendes kortmodulet i den digitale ansøgningsblanket, eller der kan vedhæftes eget dokument med placeringen.

Såfremt ansøger ønsker at få opsat både nabohjælp samt legende børn skiltet, vil der blive opsat en fællesstander hvor begge skilte monteres. Silkeborg Kommune opsætter standeren og monterer legende børn skiltet. Herefter kan ansøger selv montere nabohjælp skiltet, når ansøger selv har indkøbt og modtaget dette via Det Kriminalpræventive Råd.

Der er i den digitale ansøgningsblanket mulighed for at ansøge om enten nabohjælp eller legende børn, eller begge skilte på samme tid.