Selvbetjening og tidsbestilling

Skilte på vejarealer

Der findes mange forskellige skilte på vejarealer, vejvisningsskilte, vejnavneskilte, husnummerskilte samt servicevejvisning til kommerciel brug. Her kan du læse om retningslinjer og regler for skiltning.

Vejskilte i rundkørsel

Retningslinjer og forskellige former for skiltning

Kun færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafviklingen bliver sat op på og langs vejene.

Private skilte må ikke opsættes på offentlige veje - dog kan skilte, opslag og lignende midlertidig opsættes i henhold til reglerne.

Læs mere under plakater.

Redningstjensten - brand, ambulance, politi - skal hurtigt kunne finde vej.

Derfor skal vejnavne og husnummer skilte være synlige og i orden.

Vejvisning til byer og vejnavneskilte bliver sat op af Silkeborg Kommune. Den enkelte husejer skal sætte et husnummer op enten på huset eller ved vejen.

Vejvisningsskilte viser til geografiske mål og afstanden hertil. Trafikanterne bliver vejvist ad de større overordnede veje mellem byerne, selvom afstanden er kortere ad mindre veje.

Vejnavneskilte bliver opsat og betalt af Silkeborg Kommune på offentlige veje og private fællesveje.

Som grundejer må du acceptere opsætning af et vejnavneskilt på din ejendom, hvis kommunen ønsker det. Hvis et skilt er anbragt på din husmur, hegn eller i skel mod vej har du som grundejer pligt til at sørge for, at det er frit udsyn til skiltet.

Ved reparation eller ombygning har du som grundejer ansvar for, at vejnavneskiltet ikke bliver beskadiget eller går tabt. Hvis du fjerner skiltet, skal du sætte det op igen hurtigst muligt.

Husnummerskilte skal være placeret ved hovedindgangen og være letlæselig ude fra vejen. Som grundejer har du pligt til at sørge for, at din ejendom er forsynet med et husnummerskilt. Tallene skal være enkle og mindst 10 cm høje.

Ligger din indgang eller facade mere end 10 m fra vejen; skal du placere skiltet på en fremskudt plads, så det er synligt fra vejen.

Hvis din ejendom har et bogstav efter husnummer, skal både nummer og bogstav fremgå (ex. 4A).

Henvisningsskilte sætter kommunen op, hvis der findes mere end én selvstændig vurderet ejendom (flere matrikler).

På skiltet vil der stå det første og det sidste husnummer på sidevejen. Kun i særlige tilfælde bliver husnumrene suppleret med vejnavn.

Ud over den geografiske vejvisning kan der vises vej til service mål. Skilte med servicevejvisning er hvid/blå.

Fra 1. januar 2018 blev reglerne for servicevejvisning ændret og kravet om trafikal begrundelse er bortfaldet, så det nu er muligt at vise vej til kommercielle mål. Ansøger skal betale alle udgifter til vejvisning til kommercielle mål.

De nye regler fremgår af Bekendtgørelse om Vejafmærkning samt Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Læs mere i Bekendtgørelse om Vejafmærkning

Læs mere i Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Reglerne om særlig servicevejvisning - de sort/hvide skilte mod f.eks. Gårdbutik, antik, m.v. er indarbejdet i reglerne om kommerciel servicevejvisning.

Oversigt over tavler til servicevejvisning.

Trafikalt servicevejvisning

Servicevejvisning bus Servicevejvisning færge 

Servicevejvisning til terminalmål, som er tog, bus, fly, færger, containerhavn m.v. er trafikalt begrundet.
Vejvisning mod terminalmål bliver etableret af Silkeborg Kommune.

Kommerciel servicevejvisning

servicevejvisning lokal seværdighed Servicevejvisning golf Servicevejvisning kirke 

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning (hvid/blå tavler) og kan etableres til offentlige eller private virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter samt almene og kulturelle institutioner. Ansøger betaler alle udgifter.

Kommerciel servicevejvisning bliver etableret med servicetavler (symboler). Hvis der ikke findes et symbol til en bestemt virksomhedstype, almene institutioner, anlæg, kulturelle institutioner eller lignende, skal nyt symbol designes af Vejdirektoratet. Den første ansøger skal betale udviklingsudgiften på 2.000 kr. Efterfølgende kan symbolet benyttes af andre ansøgere.

Find godkendte symboler her

Der er mulighed for at supplere servicetavler med tekst for virksomhedsnavn. Virksomhedslogo og tilsvarende er ikke tilladt.

Har du allerede servicevejvisning med tekst vil denne blive taget ned og erstattet med et symbol, såfremt der kommer flere end 4 vejvisningsmål i vejkrydset. Du vil ikke blive krævet betaling for den nye opsættelse, men hvis der ikke findes et symbol, som kan benyttes til din virksomhed, vil du skulle betale for design af symbol.

Hvor vejvises der fra?

Kommerciel servicevejvisning til mål beliggende indenfor tættere bebygget område bliver som udgangspunkt opsat fra nærmeste større vej og frem til målet, medmindre andet fremgår i forhold til den konkrete servicetavle. Det betyder, at servicetavler skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori, indtil målet er nået.

Kommerciel servicevejvisning til mål beliggende udenfor tættere bebygget område bliver som udgangspunkt opsat fra nærmeste rutenummererede vej og frem til målet, medmindre andet fremgår i forhold til den konkrete servicetavle. Det betyder, at servicetavler skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori, indtil målet er nået.

Trafiksikkerheden skal vurderes konkret i aktuelle vejkryds, når der kommer en ansøgning om opsætning af yderligere servicetavler i vejkryds med flere end 4 geografiske navne, terminalmål eller kommercielle servicemål. Dog vil der kunne vejvises med symboler. Der kan være flere symboler på en tavle til forskellige kommercielle mål.

Servicevejvisning flere end 4 

Vejvisningsmål skal prioriteres i følgende rækkefølge:

Geografisk vejvisning (henvisning til by)

Trafikalt begrundet servicevejvisning (terminalmål)

Kommerciel servicevejvisning

Hvis kommunen af trafikale grunde forøger antallet af skilte udover førnævnte fire vejvisningsmål, så bliver kommerciel servicevejvisning fjernet uden økonomiske kompensation for virksomheden. Hvis kommerciel servicevejvisning skal tages ned på grund af opsætning af trafikalt begrundede skilte, vil det ske i modsat rækkefølge af opsætning (sidst op - først ned)

Ansøgning om kommerciel servicevejvisning

Ansøgning om kommerciel servicevejvisning sker ved at udfylde skema for servicevejvisning på virk.dk og sende skemaet til: teknik-teamtrafik@silkeborg.dk

Ansøg om kommerciel servicevejledning på virk.dk

Du skal oplyse, hvor du ønsker skiltet placeret, hvilket symbol og evt. tekst du ønsker på skiltet. Herudover skal du oplyse CVR nr. eller personnummer på den, som skal betale for behandling af ansøgning, evt. udvikling af skiltsymbol ved Vejdirektoratet, fremstilling og opsætning af skiltet.

Etablering af kommerciel servicevejvisning

Hvis der bliver givet tilladelse til etablering af kommerciel servicevejvisning, sender Silkeborg Kommune en pris til ansøgeren. Når beløbet er betalt, bestiller og opsætter Silkeborg Kommune skiltet. (Skilt og opsætning, vil typisk koste omkring 4.000 kr. + moms.)

Årlig vedligeholdelsesudgift

Ansøgeren skal betale en årlig vedligeholdelsesudgift for kommunens drift af skiltet (græsklipning ved skiltet og eventuel vask). Vedligeholdelsesudgiften er fastsat til 390 kr. pr. skilt ekskl. moms (beløbet indeksreguleres). Ved manglende betaling af vedligeholdelsesudgiften bliver vejvisningen taget ned.

Reparation og udskiftning

Bliver den kommercielle servicevejvisning beskadiget, vil ansøger blive opkrævet betaling for reparation eller udskiftning af skiltet. Virksomheden vil inden reparation eller udskiftning af nedslidt skilt blive kontaktet, så virksomheden kan tage stilling til, om der fortsat er behov servicevejvisningen.

Fjernelse af vejvisning

Vejvisning, som ikke er opstillet i overensstemmelse med gældende lovgivning, bliver fjernet. Hvis du er i tvivl om vejvisningens lovlighed, kan du henvende dig til kommunen.

Eksisterende servicevejvisning med blå/hvide og sort/hvide skilte skal tilpasses de nye regler i forbindelse med

  • at den eksisterende servicevejvisning skal udskiftes på grund af skade eller slitage
  • at der laves vejregulering eller lignende
  • at der foretages en anden myndighedsbehandling af ny eller eksisterende servicevejvisning