Selvbetjening og tidsbestilling

Opgravning og gravetilladelser

Når du skal grave og have lagt en ledning eller kabel, kræver det en gravetilladelse, som du skal ansøge om hos Silkeborg Kommune.

Du må ikke grave i fortov eller i vejareal uden at have søgt kommunen om tilladelse. Skal du have lagt ledninger i fortove, må du først begynde, når du har fået en gravetilladelse fra vejmyndigheden i Silkeborg Kommune.

Ejer du en ledning, kabel el. lign., er du ledningsejer.

Ønsker du at nedgrave ledninger eller udføre ledningsreparationer i vejareal eller fortov? – skal du ansøge om en gravetilladelse. 

Du skal betale for at få arbejdet udført og sørge for, at fortovet/vejarealet reetableres bagefter.

Hvis du som privatperson har brug for en gravetilladelse, anbefaler vi, at du kontakter en entreprenør.

Skal du grave i vejen?

Uanset om du er borger eller virksomhed, skal du søge om tilladelse, hvis du skal grave i vejen. Sagsbehandlingen er op til 8 dage, forudsat ansøgningen er udfyldt korrekt.

Gå til 'Ansøgning om gravetilladelse' på virk.dk

 

Skal du opstille, container eller andet på vejen?

Ønsker du at opstille en skurvogn, container, kran eller byggematerialer på fortov eller kørebane, skal du sende en ansøgning senest en uge før opstilling – ved større projekter senest to uger før opstilling.

Gå til 'Ansøgning om råden over vejareal vedr. opstilling af materiel på kommuneveje' virk.dk


Skal du afholde motions- eller cykelløb på offentlig vej?

Vil du holde motions- eller cykelløb på et offentligt vejareal, skal du søge om tilladelse senest en ugefør arrangementet.

Gå til 'Afholdelse af udendørs arrangement' på virk.dk


Ønsker du at låne vejareal til gade- eller vejfest?

Vil du holde gade- eller vejfest på et offentligt vejareal, skal du søge om tilladelse senest en uge før arrangementet.

Gå til 'Afholdelse af udendørs arrangement' på virk.dk

  

Ledninger på kommunale arealer


Det meddeles herved, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 18. januar 2016 har besluttet at ændre praksis ved etablering af anlæg (transformerstationer, trykforøgerstationer, luftledningsanlæg, teknikhuse og alle former for jordledninger og jordkabelanlæg mv.) på og i kommunale arealer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 18. januar 2016 godkendt

  • at placering af transformerstationer, ledninger mv. på kommunale arealer som udgangspunkt skal ske på gæsteprincippet
  • at praksis ændres pr. 1. marts 2016

Det betyder for ledningsejere, at næste gang I ønsker, at etablere transformerstationer,  trykforøgerstationer, luftledningsanlæg, teknikhuse og alle former for jordledninger og jordkabelanlæg mv. på/i kommunale arealer kommer de som udgangspunkt til at ligge på gæsteprincippet. Der skal som hidtil tinglyses deklaration til sikring af anlægget, ligesom der skal ske registrering i LER. Silkeborg Kommune udarbejder standarddeklaration til brug for tinglysning.

Hvis I har spørgsmål hertil, er I velkommen til at kontakte grundsalg@silkeborg.dk.