Selvbetjening

Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, udbyder hermed i offentlig licitation:

Nordskovvej, Silkeborg
Anlægsarbejde

Denne entreprise omhandler etablering af Nordskovvej.
Nordskovvej skal skabe en erstatning til Århusvej som vejforbindelse til Silkeborg centrum.
Vejen forløber fra Chr. 8.'s vej i vest mellem de fredede jernbanebroer(sti- og jernbanebro) over Remstrup Å syd om kolonihaveforeningen Frydenlund,
VIA University College  og Lillesø, frem til tilslutning ved Århusvej øst for Lillesø.

 

Entreprisen består en ca. 2,4 km ny vejstrækning "Nordskovvej" i Silkeborg, herunder flytning af fredet banebro, etablering af ny 2-fags vejbro (50 m) samt 3 stibroer og en 80 m overdækning (tunnel). For flere detaljer om projektet henvises til tegningsmaterialet.

 

Projektet omfatter bl.a. følgende hovedelementer:

 

 • Nedbrydning og fjernelse af ejendomme
 • Etablering af åbnet regnvandsbassin samt lukkede rørbassiner
 • Jord-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfaltarbejder
 • Pæle- og spunsarbejder – delvist med jordankre/ankerspuns
 • Afmærkningsarbejder
 • Etablering af nyt vederlag for eksisterende stibro
 • Sideflytning af eksisterende stibro
 • Etablering af vejbærende 2-fags betonbro over Remstrup å
 • Støbning og montage af dækelementer i beton til overdækning
 • Udførelse af 3 stk. stibroer i COR-TEN stål
 • Støjskærme (funktionsudbud)
 • Belysningsarbejder
 • Banetekniske arbejder – flytning af bomdrev
 • Ledningsarbejder udført ved opgravning og opgravningsfri metoder

   

  Udvalgte hovedmængder

  Bundsikringsarbejder                       ca. 1700 m³

  Stabilt grus arbejder                        ca. 8.300 m³

  Asfaltarbejder                                 ca. 29.000 m²

  Kantsten og vandrender                    ca. 1.000 lbm

  Fortove (nyt og udskiftning)               ca. 450 m²

  Støjskærme                                    ca. 660 lbm

  Belysningsarbejder                           ca. 70 armaturer


  Udførelsesperiode
  Arbejdet kan forventes overdraget den 18. juni 2018 og skal være afleveret og klar til ibrugtagning senest 1. oktober 2021.

   

  Tildeling
  Opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

   

  Bygherre
  Silkeborg Kommune
  Teknik- og Miljøafdelingen

  Vej og Trafik
  Søvej 1, 8600 Silkeborg

  Udvælgelseskriterier:
  III 1.1) De økonomiske aktørers personlige forhold

   

  Tro- og loveerklæring

  Tilbudsgiver skal levere en tro- og loveerklæring på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld på over 50.000 kr. til det offentlige samt at tilbudsgiver ikke er omfattet af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde i henhold til vedlagte skabelon.
   

  III 1.2) Dokumentationskrav vedr. leverandørens økonomiske og finansielle kapacitet

   

  Nettoomsætning

  Oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

 • For virksomheder, der har været etableret i mindre end 3 år, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.
 • Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.
 • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

   

  III 1.3) Dokumentationskrav vedr. leverandørens tekniske og faglige kvalifikationer

   

  Referenceliste

  Referenceliste med de anførte arbejder indenfor de seneste 5 år.

  • vejanlæg og afvanding
  • brokonstruktioner
  • arbejder over vand
  • spunskonstruktioner
  • banetekniske og sikringstekniske arbejder
  • håndtering af jernbanesikkerhed, jf. BDK gældende krav   Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet. Der skal vedlægges minimum 3 og maksimalt 5 referencer pr. område. Hver reference må maksimalt fylde 1 A4 side.

    

 • Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.
 • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

 

Link til udbudsmaterialet:

 https://permalink.mercell.com/82572239.aspx