Selvbetjening og tidsbestilling

Evaluering af Silkeborg Kommunes arbejde med inklusion med afsæt i kommunens MindSet for Inklusion

I perioden september 2013 til januar 2015 har VIA University College gennemført en række evalueringsaktiviteter med fokus på Silkeborg Kommunes indsatser på inklusionsområdet. Med afsæt i kommunens ’MindSet for Inklusion’ (.pdf) har kommunen ønsket at få belyst en række delområder inden for den samlede inklusionsindsats. Resultaterne af disse evalueringsaktiviteter er løbende blevet leveret til Silkeborg Kommune i form af rapporter og notater. 

Læs rapport

Evalueringsrapport om aldersintegrerede klasser 

Rapporten sætter fokus på implementeringen af og erfaringerne med aldersblandede klasser og øget holddeling på Buskelundskolen. Skolen har i en snart 4 årig periode arbejdet med aldersintegrerede klasseenheder samt udvikling af nye organisations- og fællesskabsformer på skolen. Formålet med forsøget har været at opnå en kvalitativ forbedret skole med øgede læringsmuligheder for eleverne.

Læs rapport

Evaluering af storklasser og holddeling

Silkeborg Kommune fik i august 2010 dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser om det maksimale antal elever i Folkeskolelovens § 17, stk. 1, samt § 25 stk. 6. Dette har givet skolerne mulighed for at gøre pædagogiske erfaringer med andre hold- og klassedannelser. Denne evaluering afdækker: Hvilke muligheder dispensationen har åbnet op for i skolernes tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde? Hvilke erfaringer det har givet ude på skolerne? 

Læs evalueringen

Forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i kommunens skoler og SFO'er (0.-3. klasser), skolerapporter

Silkeborg Kommune har i foråret 2018 undersøgt tilfredsheden med skolerne for at identificere fokusområder, hvor kvaliteten af skolerne kan udvikles. Børne- og Ungeudvalget er orienteret på møde den 7. maj 2018. Den kommenterede kommunerapport er et supplement til de standardrapporter, der er lavet for de enkelte skoler.

Læs Forældretilfredshedsundersøgelse2018 i Silkeborg Kommunes folkeskoler - kommenteret kommunerapport

Skolernes rapporter findes nederst i Bilag 1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed, styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skoler.