Selvbetjening og tidsbestilling

PPL - Pædagogisk Praksis og Læring

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) arbejder for at fremme alle børns mulighed for trivsel, inklusion, udvikling og læring i børnefællesskaber. Det gør vi ved at understøtte ledelser og medarbejdere på 0-18 års området. PPL anvender sin faglige ekspertise til at yde råd og vejledning om pædagogiske tiltag for børn med almene og særlige behov. PPL understøtter opgaven med at styre og udvikle et sammenhængende og fælles kommunalt skolevæsen, så det lever op til intentionerne i Folkeskoleloven og lokale politikker

Formålet med PPL

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) understøtter skoler og dagtilbud i at realisere Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Folkeskolens formål og bekendtgørelser omkring Pædagogisk Psykologisk Rådgivning gennem support til ledelser og fagprofessionelle.

PPL’s opgaver er rammesat af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, politiske udvalgsmål, chefer og afdelingsledelser på ovenstående områder.

Det vi vil

 • Skoler og dagtilbud supporteres tidligt, hurtigt og fleksibelt, når de lokaliserer udfordringer.
  • Praksisnær support og udvikling skal ske fleksibelt og koordineret
  • Decentrale ledere har ansvar og mulighed for at tilrettelægge ressourceanvendelsen
 • Have fokus på lokal kapacitetsopbygning og forankring
  • Support skal finde sted i praksis med udgangspunkt i den kontekst, der er
  • Være tæt på/tilgængelig, hvilket betyder, at arbejdet primært foregår på eller omkring skole og dagtilbud.
  • Decentrale ledere opfordres til at finde lokale arbejdspladser for kontaktpsykologer og tale-/hørekonsulenter
 • Give support i den daglige praksis/undervisning
  • Supporten skal understøtte, at barnet bliver i eget lokalmiljø
 • Supportfunktionerne skal udfordre eksisterende praksis
  • En del af formålet med supporten er bl.a. at hjælpe de voksne omkring børnene til at gøre noget andet, end de plejer, og derigennem udvikle deres praksis.

Se PPL's opgaver og kerneværdier 

Her kan du se organiseringen af de forskellige teams i PPL:

Læs mere om organiseringen af PPL samt baggrunden for organisationsændringen i 2020