Selvbetjening og tidsbestilling

Team sprog og kommunikation (tidligere PPR)

Team sprog og kommunikation arbejder på 0-18 års området, den primære opgave ligger på 0-6 års området. Teamet understøtter den generelle tale-/høreindsats og bidrager ligeledes til udredning og visitation af børn og elever til specialtilbud og specialindsatser.

Tale-hørekonsulenterne er organiseret i en kontakt-tale-/hørekonsulentordning til dagtilbud, skoler og inklusionscentre samt et kommunedækkende korps af specialopgaver. Opgaverne fordeler sig med ca. 80% på dagtilbud og 20% på skole.

Teamets opgaver:

  • Understøttelse af børnehusenes egne sproggrupper og sprogansvarlige pædagoger
  • Rejsehold og indsatser i klasser, der har børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser.
  • Understøttelse af skolernes arbejde med 0. klasses sprogvurdering på klasse-, gruppe- og individ-niveau.
  • Udarbejde sprogvejledninger og deltage i fokusmøder og K-møder omkring enkelte børn.
  • Deltage i overgangsmøder mellem dagtilbud og skole på både gruppe- og individniveau.
  • Sparringsmøder på gruppeniveau til lærere og pædagoger
  • Lave udredning, vejledning og logopædisk undervisning af børn og forældre.

Teamlederen varetager desuden de hjemtagne kommunale synsopgaver.

Medarbejdere: 16 tale-/hørekonsulenter og 1 teamleder