Selvbetjening og tidsbestilling

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) - erstatter Pædagogisk Udviklingssektion

PPL understøtter Silkeborg Kommunes opgave med at styre og udvikle et sammenhængende og fælles kommunalt skolevæsen, således det i højest mulig udstrækning lever op til intentionerne i Folkeskoleloven, ”Et fagligt løft af folkeskolen” og ”Lærings- og Trivselspolitik 2021”.

Pædagogisk Praksis og Læring er en supportfunktion i Skoleafdelingen, hvis opgave det er at understøtte skolerne med at gøre deres arbejde så godt som muligt. Opgaverne er strategisk rammesat af enten politikere og/eller skolechef.

Med øget fokus på det strategiske arbejde er det PPL/PUS’ primære opgave i samarbejde med skolernes ledelser at arbejde med strategisk rammesatte projekter/indsatser og udvalgsmål. Hertil kommer opgaver med ad hoc koordineringsopgaver, sagsbehandling og administration 

Sektionens mål

  • Forestår systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden lokalt, nationalt og internationalt med henblik på opbygning af videnskapacitet.
  • Yder bidrag til at støtte og sikre kvalitet i skolevæsenet. Sektionen yder rådgivning og bistand for de enkelte skolers ledelser i relation til varetagelse af den pædagogiske og strategiske ledelsesopgave, herunder kvalitetsudvikling og evaluering/effektvurdering.
  • Orienterer sig løbende nationalt og internationalt om ledelsesmæssig og pædagogisk teori og praksis, om skolevæsenets organisation, om skolevæsenets egen praksis, og om relevant lovgivning og lokalt vedtagne politikker.
  • Opkvalificeres løbende, således at den på kompetent vis kan give kvalificeret og målrettet støtte og sparring til skolernes ledelser i relation til kompetenceudvikling, evaluering, ledelsesopgaven og kvalitets- og effektvurdering i skolevæsenet.
  • Er i sin praksis vidensbaseret og arbejder med fokus på læringsledelse på alle niveauer.

Opgaver

  • Rådgiver skolechefen og de politiske udvalg i væsentlige spørgsmål omkring sektionens indholdsområder.
  • Varetager opfyldelse af politisk vedtagne udvalgsmål.
  • Varetager opfyldelse af eksterne krav (fx fra ministerier, KL m.fl.).
  • Forestår udarbejdelse og udvikling af kvalitetsrapport i samarbejde med skolerne.