Selvbetjening og tidsbestilling

Pædagogisk Udviklingssektion

Pædagogisk Udviklingssektion understøtter Silkeborg Kommunes opgave med at styre og udvikle et sammenhængende og fælles kommunalt skolevæsen, således det i højest mulig udstrækning lever op til intentionerne i Folkeskoleloven, ”Et fagligt løft af folkeskolen” og ”Lærings- og trivselspolitikken”.

Sektionens mål

 • Forestår systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden lokalt, nationalt og internationalt med henblik på opbygning af videnskapacitet.
 • Yder bidrag til at støtte og sikre kvalitet i skolevæsenet. Sektionen yder rådgivning og bistand for de enkelte skolers ledelser i relation til varetagelse af den pædagogiske og strategiske ledelsesopgave, herunder kvalitetsudvikling og evaluering/effektvurdering.
 • Orienterer sig løbende nationalt og internationalt om ledelsesmæssig og pædagogisk teori og praksis, om skolevæsenets organisation, om skolevæsenets egen praksis, og om relevant lovgivning og lokalt vedtagne politikker.
 • Opkvalificeres løbende, således at den på kompetent vis kan give kvalificeret og målrettet støtte og sparring til skolernes ledelser i relation til kompetenceudvikling, evaluering, ledelsesopgaven og kvalitets- og effektvurdering i skolevæsenet.
 • Er i sin praksis vidensbaseret og arbejder med fokus på læringsledelse på alle niveauer.

Opgaver

 • Rådgiver skolechefen og de politiske udvalg i væsentlige spørgsmål omkring sektionens indholdsområder.
 • Varetager opfyldelse af politisk vedtagne bevillingsmål.
 • Varetager opfyldelse af eksterne krav (fx fra ministerier, KL m.fl.).
 • Forestår udarbejdelse og udvikling af kvalitetsrapport i samarbejde med skolerne.

Organisering

Sektionen er delt i tre hovedområder:

 1. Børns læring og trivsel
 2. Børns digitale læring (FabLab mv.)
 3. Skoleledelse, styring og kompetenceudvikling