Selvbetjening og tidsbestilling

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen indebærer opgaver indenfor Det nære sundhedsvæsen og Det sammenhængende borgerforløb.

Sygeplejerske tager blodtryk på ældre dame

Uddannelsen, som varer 2 år, 9 måneder og 3 uger veksler mellem skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og praktik på sygehus, i psykiatrien og i primærkommunal sektor.

Der er mulighed for afkortning af uddannelsen. Det afhænger dog af hvilken og hvor meget erfaring du har teoretisk og/eller praktisk.

Af opgaver kan nævnes eks. personlig pleje, grundlæggende sygepleje, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver, dokumentation, medicinadministration og rehabilitering. 

Uddannelsen giver autorisation som social- og sundhedsassistent.

Læs mere om krav og vilkår

Søger du ansættelse og har grundforløb 2 (GF2)

Du skal som minimum have følgende:

 • Bestået GF 2 efter august 2015
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse

Som udgangspunkt får du 10 % merit på starten af uddannelsen, hvis du er over 25 år (Svarende til 5 uger).

Yderligere merit gives efter fastlagte krav. Det er SOSU- skolen, der beslutter om der gives merit.

Søger du ansættelse og er du uddannet SOSU-hjælper

For at kunne starte på uddannelsen, skal du som minimum have følgende:

 • Uddannet SOSU-hjælper inden uddannelsesstart
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp (ellers erhverves det undervejs i uddannelsen)
 • Brandbekæmpelse (ellers erhverves det undervejs i uddannelsen)

Har du en uddannelse fra før 2002, skal du være særlig opmærksom på, om du opfylder kriterierne for dansk på D niveau og naturfag på E niveau.

Har du en uddannelse derefter og har haft mulighed for at tage dansk og naturfag på andet niveau, skal du være opmærksom på at det er en individuel vurdering om du kan starte direkte på hovedforløbet.

Du får et halvt års merit på starten af uddannelsen, hvis du er uddannet SOSU-hjælper. Det betyder, at du skal starte minimum et halvt år senere, end holdet starter, fx på april-holdet starter du i november.

Søger du ansættelse og går på EUX GF2

Følger du EUX-forløbet, skal du som minimum have følgende:

 • Bestået EUX GF 2 inden uddannelsesstart
 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau
 • Fysik på C-niveau
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse

Det er muligt at starte på EUX-uddannelsen én gang om året med start i august på skolen i Silkeborg.

Hvis du ikke har GF2, er der fra 01-07-2021 mulighed for at blive ansat på det fulde forløb. Dvs. med løn både på GF2 og hovedforløbet efterfølgende.  Du bedes kontakte skolen for at høre om mulighederne for opstart på GF2.

Foruden de formelle krav til en elevplads, lægger vi vægt på

 • At du er robust, både fysisk og psykisk
 • At du er ansvarsfuld, overholder aftaler og møder til tiden
 • At du har overblik, kan tage initiativ og arbejde selvstændigt
 • At du udviser engagement for din uddannelse og tager ansvar for egen læring
 • At du er motiveret og åben for at lære nyt og modtage undervisning og vejledning af uddannede kolleger
 • At du er positiv, fleksibel og bidrager konstruktivt til løsning af opgaver på skolen og på dit praktiksted

Løn og ansættelsesforhold følger FOA´s overenskomst.

Det kan du læse mere om hos FOA

Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit på 37 timer.

I praktikperioderne skal du være indstillet på at arbejde i dagvagt, aftenvagt og weekendvagt.

Du skal også være indstillet på, at du selv er ansvarlig for transport til givende praktiksted.

Mødetider ligger almindeligvis i tidsrummet:

Dagvagt: 07.00-15.00
Aftenvagt: 15.00-23.00
Weekendvagt: 07.00-15.00

Som elev får du elevløn under hele uddannelsen.

Du skal selv betale bøger til undervisningsbrug og kørsel til dit praktiksted.

Elevløns satser pr. 01.10.2019 

Almindelig elevløn 12.923 kr.

Voksenelevløn (skal søges om) 20.234 kr.

Voksenelevløn

Hvis du ved uddannelsens start er fyldt 25 år og kan dokumentere at du opfylder beskæftigelseskravet, har du jf. overenskomsten for området mulighed for at få en højere løn som elev.

Beskæftigelseskravet er, at du indenfor de sidste 4 år sammenlagt skal have relevant beskæftigelse. Beskæftigelsen skal være med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge, svarende til 1.248 timer på 1 år. Hvis du har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen, tæller alle ugerne med. Hvis du har arbejdet mellem 8 og 24 timer om ugen, bliver halvdelen af tiden talt med.

Eksempel:

 • Hvis du har arbejdet 20 timer om ugen i 6 måneder, tæller det som 3 måneders beskæftigelse
 • Hvis du har arbejdet 24 timer om ugen i 12 måneder, tæller det som 1 års beskæftigelse
 • Hvis du har arbejdet 12 timer om ugen i 24 måneder, tæller perioden halvt, så det tæller som 1 års beskæftigelse
 • Hvis du har flere perioder med blandede timetal, fast ansættelse, løs vikar, så kan perioderne tælles samlet og der laves et gennemsnit af timetallet

Beskæftigelse inden for relevant område:

 • Overenskomstens område
 • Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende/private plejehjem
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
 • Som handicaphjælper på voksenområdet
 • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men er ledig, har du muligvis ret til voksenlærlingetilskud. Du skal kontakte dit jobcenter for at høre om dine muligheder.

Du kan søge voksenelevløn samtidig med din ansøgning til uddannelsen. Man kan ikke søge voksenelevløn efter man er startet på uddannelsen.

Ansøgningsskema til voksenelevløn finder du øverst på siden til højre.

Sundhed og Omsorg ansætter social- og sundhedsassistentelever 3 gange om året med uddannelsesstart 1. april, 1. august og 1. december. Skal du have merit, vil uddannelsesstart være senere. 

Uddannelsesstart 2021:

April, August og December 

Ansøgningsfrister 2021:

April 2021: 15. januar 2021 (Du får besked om optagelse 23. februar 2021)

August 2021: 11. april 2021 (Du får besked om optagelse 21. maj 2021)

December 2021: 5. september 2021 (Du får besked om optagelse 25. oktober 2021)

Ansøgningsskema finder du øverst på siden til højre.

Hvis du skal ansætte både på GF2 og Hovedforløb, skal du kontakte skolen for ansøgningsfrist. Der er hold i både august og oktober 2021.