Selvbetjening

ARKIV - Bryggerstræde i Kjellerup

Del af Bryggerstræde i Kjellerup planlægges nedlagt som vejareal

Silkeborg Kommune ønsker at nedlægge en del af det offentlige vejareal ved Bryggerstræde. Arealet er vist med rødt på kortet.

Link til kort i større format: Bryggerstræde

Baggrunden er, at SuperBrugsen i Kjellerup ønsker at erhverve arealet, forskønne det og gøre det mere publikumsvenligt.

Ifølge vejlovens § 124 stk. 2 og 7 skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er vigtig for en ejendom.

Grundejere, der vurderer at deres vejadgang fratages ved nedlæggelsen af vejarealet, kan overfor kommunalbestyrelsen fremsætte krav om, at vejarealet opretholdes. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

I forbindelse med salget af arealet vil Teknik- og Miljøafdelingen sikre sig, at den eksisterende stiadgang ad Bryggerstræde opretholdes.

Borgerne kan frem til 8 uger fra 3. juli 2017 komme med kommentarer og indsigelser til forslaget. Indsigelser sendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg eller til teknik-teammyndighed@silkeborg.dk.

 

Nr. 1
Høringsvar vedr. ARKIV - Bryggerstræde i Kjellerup
Kjellerup Lokalråd kan fuldt ud tilslutte sig SuperBrugsens ønske om at erhverve en del af Bryggerstrædet, ikke mindst efter at Lokalrådet er blevet godt orienteret om de planer og ideer, der foreligger for det ønskede område.
Indsendt af: Edna Fisker formand for Kjellerup Lokalråd
Dato: