Selvbetjening

ARKIV - Del af Åarhusvej nedlagt som vejareal

Del af Århusvej i Silkeborg planlægges nedlagt som vejareal

Silkeborg Kommune planlægger at nedlægge en del af det offentlige vejareal Århusvej i Silkeborg. Arealet er vist med rød fladesignatur på kortet nederst i teksten.

Baggrunden er, at ejeren af ejendommen Århusvej 8 ønsker at erhverve arealet og få mulighed for at lave en indkørsel fra Århusvej til ejendommen.

Ifølge vejlovens § 124 stk. 2 skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er vigtig for en ejendom.

Grundejere, der vurderer, at deres vejadgang fratages ved nedlæggelsen af vejarealet, kan overfor kommunalbestyrelsen fremsætte krav om, at vejarealet opretholdes. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

I forbindelse med salget vil