Selvbetjening

ARKIV - Dommerparken

Nedlæggelse af den offentlige vej Dommerparken, der opretholdes som privat fællesvej

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, med ønske om overtagelse af vejstrækningen Dommerparken 1-7 som privat fællesvej. Vejstrækningen Dommerparken 1-7 er en offentlig vej, mens strækningen Dommerparken 9-19 er privat fællesvej. Se vedlagte oversigtskort.

Det er Silkeborg Kommune som vejmyndighed, der træffer beslutning om nedlæggelse af kommunevejen og om arealets fremtidige status. Silkeborg Kommune planlægger at træffe beslutning om, at vejen skal være en privat fællesvej. Der er i denne vurdering lagt vægt på, at vejen har mistet sin betydning som offentlig vej, da vejen i dag alene vejbetjener boligselskabets ejendomme.

Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbest