Selvbetjening

Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for Ellerup Bæk

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. november 2017.

Find udkast til regulativ for Ellerup Bæk her: her: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/22030

Baggrund

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. Et vandløbsregulativ beskriver lodsejers og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovbestemte bestemmelser.

Den nederste strækning af Ellerup Bæk har været offentligt i en lang årrække, men det har ikke været muligt at finde et gældende regulativ for vandløbet. I udkast til regulativ videreføres det nuværende vedligeholdelsesniveau, og regulativet vil derfor ikke få konsekvenser for afvanding eller miljø.

Indsend dit høringssvar
Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til regulativet via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på vand@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 8. november 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Når udkast til regulativ har været i 8 ugers høring vil de indkomne bemærkninger blive indarbejdet i regulativet i det omfang det er muligt. Efter godkendelse i Silkeborg Kommune vil regulativet blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart herefter. Hvis der er klage, træder regulativet først i kraft, når klage er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kontaktoplysninger
Hvis der er spørgsmål til regulativet, kan vandløbsteamet kontaktes på vand@silkeborg.dk eller tlf. 89 70 14 48 eller 89 70 20 87