Selvbetjening

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et blandet boligområde ved Hvinningdalvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for et nyt rammeområde 12-B-90 i Kommuneplan 2017-2028 i Hvinningdal.

Rammeområdet er vist på ovenstående kort. Det nye rammeområde 12-B-90 er vist med rød-stiplet linje. De blå linjer og rammenumre angiver eksisterende rammer i kommuneplanen.

Eksisterende forhold
Området er i Kommuneplan 2017-2028 udpeget til åben-lav boligområde i kommuneplanramme 12-B-66 med fritliggende enfamiliehuse i max. to etager og de til området hørende institutioner og anlæg som fx børne- og ældreinstitutioner samt kollektive tekniske anlæg. Grunde må ifølge de nuværende rammebestemmelser ikke udstykkes mindre end 700 m2. Rammeområdet indeholder erhvervsejendomme samt boliger.

Ansøgninger
Silkeborg Kommune har modtaget to ansøgninger om etablering/omdannelse af boliger til tæt-lav bebyggelse og lave etageboliger i to etager på adresserne Hvinningdalvej 1A / 1B samt Vestre Ringvej 33, 8600 Silkeborg.

Fremtidig planlægning Med nuværende kommuneplanramme er det ikke muligt at opføre tæt-lav bebyggelse eller etageboliger. Silkeborg Kommune agter derfor at udarbejde et kommuneplantillæg med et nyt rammeområde 12-B-90. Rammeområdet vil omfatte en del af den eksisterende ramme 12-B-66 nær krydset ved Hvinningdalvej/Vestre Ringvej. Rammeområde 12-B-90 vil indeholde de nuværende anvendelsesmuligheder i ramme 12-B-66 samt give mulighed for tæt-lav bebyggelse og lave etageboliger i max to etagers højde. Grunde vil kunne udstykkes mindre end 700 m2, når der gives mulighed for tæt-lav bebyggelse.

Har du bemærkninger?
Har du bemærkninger til denne påtænkte ændring af kommuneplanen, skal du skrive til: teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Dit svar skal være kommunen i hænde senest 26. marts 2018. Det videre forløb Vi er i den indledende proces, og denne indkaldelse af idéer og forslag sker med henblik på at få indledende input til det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. I første omgang vil indkomne forslag indgå i udarbejdelsen af planforslaget og i den senere politiske behandling af forslaget. Når byrådet har godkendt planforslaget, vil de sendes i en offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til det konkrete forslag.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til sagen, kan I kontakte byplanlægger Christian Dalmer på christian.dalmer@silkeborg.dk eller 89701490.

Dette brev er offentliggjort på kommuneplan.silkeborg.dk, plandata.dk, Silkeborg Kommunes hovedhjemmeside silkeborgkommune.dk og sendt til nærmeste ejendomme i området.