Selvbetjening

Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028 og til Lokalplan 11-015 for et område til centerformål ved Nylandsvej i Alderslyst (Silkeborg)

Silkeborg Byråd har 28. august 2017 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 1. september til og med 27. oktober 2017. Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen.

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er
• at der etableres et centerområde som fungerer som et lokalt samlingssted for beboerne i Alderslyst,
• at den samlede bebyggelse placeres om et centralt uderum, som åbner sig op mod Nylandsvej
• at ny bebyggelse i højde og udtryk tilpasses den eksisterende villabebyggelse i området

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 20.500 m2 i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanområdet må kun anvendes til boliger med tilhørende fællesfaciliteter, kultur- og aktivitetshus, fritids- og idrætsfaciliteter o.lign. faciliteter, som kan indpasses i et centerområde. Der kan ikke etableres butikker inden for området.

Det forventes at der kan opføres ca. 36 boliger inden for området. Boligerne forventes at blive indrettet til voksne udviklingshæmmede og senhjerneskadede.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 27. oktober 2017.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 1. september 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højest indtil 1. september juni 2018.

Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk 

 

Miljøvurdering

Planforslagene er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3. 

Byrådet har 28. august 2017 på baggrund heraf vurderet, at planforslagne ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af planernes redegørelser.  

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning - miljøvurdering

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.