Selvbetjening

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-002 for et erhvervsområde syd for Bommen, Thorning

Silkeborg Byråd har 26. juni 2017 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 28. juni 2017 til og med 23. august 2017.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen sag 8 af 26. juni 2017

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

  • At forebygge miljø konflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne.
  • At sikre funktionelle, sikre tilkørselsforhold til lokalplanområdet.
  • At overføre den del af lokalplanområdet, der ligger i landzone til byzone.
  • At udelukke muligheden for at etablere boliger i området.
  • At udlægge lokalplanområdet til erhvervsformål.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 8,4 ha i landzone, som overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at der etableres et beplantningsbælte mod syd og mod vest.

En endelig vedtagelse af lokalplanforslaget vil erstatte en del af lokalplan 90 For et erhvervsområde ved Foghsvej i Thorning.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 23. august 2017.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 28. juni 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 28. juni 2018.

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk .

En endelig vedtagelse af tillægget vil erstatte en del af kommuneplanramme 21-E-02 Bommen, Thorning.

Ændring af regulativ for områdeklassificering

I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages det nye byzoneområde fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2.

Se oplysninger om områdeklassificering her

Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 23. august 2017 teknisk@silkeborg.dk

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslagene er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Byrådet har 26. juni 2017 på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af planernes redegørelse..

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Miljø- og fødevareklage-nævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Læs beslutningsprotokollen sag 8 af 26. juni 2017