Selvbetjening

Forslag til Lokalplan 32-007 for et område til boligformål og offentligt formål ved Haraldsvej i Voel

Silkeborg Byråd har 24. april 2017 godkendt ovennævnte lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 26. april 2017 til og med 21. juni 2017.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er

  • at udlægge lokalplanområdet til boligformål med mulighed for tæt lav boligbebyggelse med fælles fri- og opholdsarealer.
  • at sikre at vejadgangen til nye boliger sker ad Thorupgårdsvej via eksisterende Haraldsvej.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 2,3 ha byzone. Lokalplanforslaget giver mulighed for 27 tæt lav boliger.

Lokalplanforslaget kan ses på Lokalplansiden, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

En endelig vedtagelse af lokalplanforslaget vil erstatte lokalplan 5.19 i sin helhed.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. Eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 21. juni 2017.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 26. april 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 26. april 2018.

Ændring af regulativ for områdeklassificering

I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages området fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2.

Se oplysninger om områdeklassificering her

Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 21. juni 2017 teknisk@silkeborg.dk

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, pkt. 3.

Byrådet har 24. april 2017 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning – miljøvurdering

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.