Selvbetjening

Forslag til tillæg 57 til Kommuneplan 2013-2025 og LP 10-015 for Nordskovvej i Silkeborg

Silkeborg Byråd har 24.april 2017 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden løber fra 28. april 2017 til og med 23. juni 2017.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Beslutningsprotokollen kan ses her.

I forbindelse med lokalplanforslag har kommunen pligt til at høre dem, der er omfattet af lokalplanforslaget og derudover høre dem, der har væsentlig interesse heri jf. planlovens § 26.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. Eller du søger lokalplanen frem under ”Forslag” på http://lokalplaner.silkeborg.dk og anvender ”Din kommentar” øverst på siden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 23.juni 2017.

Lokalplanens formål

Lokalplanforslagets formål er at sikre:

  • at der udlægges det nødvendige areal til etablering af Nordskovvej, herunder broanlæg, tunneller med tilhørende stier, vejskråninger, støttemure samt andre vejtekniske anlæg.
  • at der sker tilslutning til det omkringliggende stinet
  • at der etableres foranstaltninger til afbødning af støjgener for omkringliggende ejendomme
  • at vejanlægget udformes under hensyntagen til dyreliv samt natur- og fredningsinteresser, jf. vilkår i VVM-tilladelsen for Nordskovvejs etablering

Lokalplanforslaget omfatter ca. 2,4 km ny trafikvej. Hertil kommer dobbeltrettet sti eller 2 enkeltrettede stier samt rabatter. Vejstrækningen går fra tilslutningen til Århusvej i øst til krydset ved Drewsensvej/Frederiksberggade/Christian 8.s Vej i vest. Hovedparten af lokalplanområdet ligger i landzone, mens en mindre del ligger i byzone. Zoneforhold ændres ikke.

Lokalplanforslaget kan ses på http://lokalplaner.silkeborg.dk, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

En endelig vedtagelse af lokalplanforslaget vil erstatte en del af lokalplan 10.06 (Silkeborg Vandrehjem)

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra dato (for lokalplanforslagets offentliggørelse) og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil dato (+ 1 år fra datoen for lokalplanforslagets offentliggørelse).

Forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2013-2025

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk 

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Lokalplan 10-015 er udarbejdet i forlængelse af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende VVM-redegørelse med supplement samt miljøvurdering 'Nordskovvej' (2013), der er udarbejdet iht. Planlovens VVM-regler samt Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 10-015 og Kommuneplantillæg nr. 57 gennemført en screening af planforslagene. Screeningen viser, at der siden udarbejdelsen af VVM-redegørelse/miljørapport ikke er sket større ændringer af plangrundlaget eller ændringer med væsentlig miljømæssig betydning. Derfor vurderes der ikke at være krav om udarbejdelse af supplerende miljørapport.

Byrådet har 24. april 2017 på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af planforslagenes redegørelse.

Følgende myndigheder er hørt forud for afgørelsen:

Klagevejledning – miljøvurdering

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.