Selvbetjening

Landbrug: Høring af tillæg nr 1 til § 12 miljøgodkendelsen på Tømmerbyvej 14

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 21. april 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen på Tømmerbyvej 14, 8653 Them.

Der søges om ændring af dyreholdet fra 530 Malkekøer (tung race), 40 Kvier (tung race), 24 småkalve (tung race) og 290 tyrekalve (tung race), i alt 763,48 dyreenheder (DE) til 470 Malkekøer (tung race), 10 Kvier (tung race), 65 småkalve (tung race) og 270 tyrekalve (tung race), i alt 727,60 DE.

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges følgende:
• Der opføres en ny stald på ca. 3200 m2
• Der opføres en ny gyllebeholder på 5000 m3
• Eksisterende plansilo udvides med 20 m
• Der etableres en møddingsplads på ca. 200 m2
• Beton arealet til kalvehytter udvides, hvorved det samlede areal bliver 575 m2
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 3 ugers høring fra den 31. marts 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 440,71 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 21. april 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk
Download udkastet
Udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse på Tømmerbyvej 14, 8653 Them (pdf)