Selvbetjening

Landbrug: Høring af udkast til § 11 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Sangildvej 31, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 24. april 2018

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet et udkast til § 11 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Sangildvej 31, 8620 Kjellerup. Der er søgt om at udvide dyreholdet fra 300 årssøer, 2500 slagtesvin (32 - 60 kg), 1150 slagtesvin (32 – 107 kg) og 5360 smågrise (7,2 – 32 kg) svarende til 143,2 DE, til 300 årssøer med 9.300 smågrise (7 kg – 31 kg), 2500 polte (31 - 60 kg) og 4.150 slagtesvin (31 - 110 kg), svarende til i alt 244,4 DE. I forbindelse med udvidelsen bygges en ny stald på 670 m2. Den nye stald vil blive opført imellem ejendommens eksisterende staldbygninger.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. husdyrlovens § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til miljøgodkendelsen sendes i 3 ugers høring fra den 3. april 2018.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 714,10 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 24. april 2018. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside 
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Malene Ultang på tlf. 8970 1521 eller på e-mail
mul@silkeborg.dk

Download udkastet
§ 11 Miljøgodkendelse Sangildvej 31, 8620 Kjellerup (PDF)