Selvbetjening

Arkiv: Landbrug: Høring af § 16b tilladelse til Nårupvej 20, 8883 Gjern

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 19-02-2018

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til en § 16b tilladelse på Nårupvej 20, 8883 Gjern. 
 
Ejendommen er ikke tidligere godkendt. Der søges om en tilbygning til den eksisterende malkestald. Tilbygningen vil blive indrettet til kvier og kælvebokse.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 2 ugers parts- og nabohøring, jf. § 56 stk. 1, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tilladelsen sendes i 2 ugers høring fra den 02-02-2018.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger og ansøgers konsulent. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 416 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 19-02-2018. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside 
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Mariann Nakano Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp
@silkeborg.dk 
 

Download udkastet
§ 16b tilladelse Nårupvej 20, 8883 Gjern (pdf)