Selvbetjening

Landbrug: Høring af 12 § miljøgodkendelse på Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 22-11-2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 12 miljøgodkendelsen på Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang.

Silkeborg Kommune meddeler tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang, fra 7540 slagtesvin (32-107 kg) svarende til 193,33 DE, til 8600 slagtesvin (31-117 kg) svarende til 260,33 DE.
Udvidelsen sker i eksisterende stalde. Der bygges således ikke nyt i forbindelse med udvidelsen.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 6 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 6 ugers høring fra den 11-10-2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 677,29 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 22-11-2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Download udkastet
Udkast til §12 miljøgodkendelse på Nørskovsmindevej 21(PDF)