Selvbetjening

Vandløbsrestaurering - Okkerfældningsbassin i Salten Å

Hermed fremlægges et projekt for vandløbsrestaurering i Salten Å. Kommunen vil i samarbejde med lodsejer anlægge bassiner til at fjerne okker fra vandet. Bemærkninger til projektet skal indsendes senest 3. maj 2018

Silkeborg Kommune ønsker i samarbejde