Selvbetjening

Nedlæggelse af privat fællesvej mellem Prangervej og Bødkermindevej

Silkeborg kommune er blevet kontaktet med et ønske om nedlæggelse af vejen over ovenstående ejendomme der forbinder bygningerne på ejendommene. Matr.nr. 3c Skræ By, Thorning og 11c Thorning By, Thorning

Se kortskitse

Silkeborg kommune skal jf. §12 i lov om private fællesveje, tage stilling til spørgsmålet om en privat fællesvejs nedlæggelse hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet rejser det.

Silkeborg kommune kan ikke meddele tilladelse til vejens nedlæggelse, hvis:

  • Vejen er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder
  • Hvis vejen er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

På baggrund af matrikelkortet vurderer Silkeborg kommune, at der ikke er ejendomme eller lodder der mister deres adgang til offentlig vej ved en nedlæggelse af vejen hvorfor vejen ikke agtes opretholdt på baggrund heraf.

Det er Silkeborg kommunes vurdering, at vejen heller ikke er af vigtighed for nogle ejendomme med vejret til vejen, hvorfor Silkeborg kommune som vejmyndighed agter at meddele tilladelse til, at nedlægge vejen som privat fællesvej.

Hvis du mener, at vejen er af vigtighed for din ejendom og du kan dokumentere, at du har vejret, bedes du meddele dette skriftligt til Silkeborg kommune, evt. på mail til mads.hansen@silkeborg.dk. Bemærkninger og indsigelser imod Silkeborg kommunes påtænkte afgørelse bedes fremsendt inden d. 20.01.2017.

Silkeborg kommune vil på baggrund af eventuelt fremsendte bemærkninger eller indsigelser, foretage en vurdering af vigtigheden og træffe beslutning om vejens nedlæggelse på baggrund heraf.

Kommunen skal i forbindelse med ovenstående påtænkte afgørelse orientere om følgende jf. lov om private fællesveje:

Indbringelse for taksationsmyndighederne

§ 75. Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2, eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Udgifter ved sagens behandling

§ 76. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2, i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndighederne skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne. 


Bemærk desuden, at sagen sideløbende med denne høring, behandles efter naturbeskyttelseslovgivningen i en særskilt høring der løber i kun 4 uger. De to lovgivningers procedurer forløber parallelt men har for så vidt ikke noget med hinanden at gøre. 

Se høring efter naturbeskyttelsesloven