Selvbetjening

Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for Silkeborg Langsø

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. november 2017.

Find udkast til regulativet her: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/22073

Baggrund

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et regulativ. Der er ikke krav om, at der skal udarbejdes regulativ for søer, men i Silkeborg Kommune er der regulativer for udvalgte søer (herunder Silkeborg Langsø), da det giver mulighed for at regulere rekreative aktiviteter såsom sejlads.

Det reviderede regulativ erstatter regulativ fra 1988, som er udarbejdet af det daværende Århus Amt. Udkast til regulativ indeholder en redegørelse med en beskrivelse af de ændringer, der er foretaget i forhold til det gældende regulativ fra 1988.

Der er to væsentlige ændringer til regulativet for Silkeborg Langsø. Den ene væsentlige ændring er, at strækningen af Remstrup Å fra Slusen til Silkeborg Langsø udgår af regulativet for Silkeborg Langsø og i stedet optages i regulativet for Gudenåen fra Mossø til Silkeborg. Herved bliver hele Remstrup Å omfattet af samme regulativ.

Den anden væsentlige ændring er, at bestemmelse om, at der ikke må udføres stævner eller lignende på søens midtbassin i fuglenes yngletid udgår. Fuglenes yngletid er defineret som 1. marts til 1. juli i det gældende regulativ. Teknik- og Miljøafdelingen har undersøgt antallet af ynglende fugle, og har kun fundet 2 ynglende fuglepar i midtbassinet. 

Silkeborg Langsøs midtbassin ligger lige midt i byen, og her er gode muligheder, og stor interesse, i rekreative aktiviteter – ikke mindst efter etablering af Søsportens Hus. Det foreslås derfor, at forbuddet mod afholdelse af stævner og lignende i fuglenes yngletid udgår af det nye regulativ. Krav om, at der skal søges tilladelse til afholdelse af stævner og lignende fastholdes, og i den forbindelse kan kommunen tage stilling til evt. negativ påvirkning ved en konkret aktivitet. Forbud mod afholdelse af stævner og lignende i øst- og vestbassinet foreslås fastholdt, da naturværdien her er højere og områderne er mindre præget af bynær bebyggelse.

Indsend dit høringssvar
Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til regulativet via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på vand@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 8. november 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Når udkast til regulativ har været i 8 ugers høring vil de indkomne bemærkninger blive indarbejdet i regulativet i det omfang det er muligt. Efter godkendelse i Silkeborg Kommune vil regulativet blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart herefter. Hvis der er klage, træder regulativet først i kraft, når klage er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kontaktoplysninger
Hvis der er spørgsmål til regulativet, kan vandløbsteamet kontaktes på vand@silkeborg.dk eller tlf. 89 70 14 48 eller 89 70 20 87