Selvbetjening

Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune: Renovering af regnvandsbassin i Gjessø

Tillægget nr. 21 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at kunne lave en renovering af eksisterende regnvandsbassin i Gjessø og omlægge tilhørende ledninger.

Tillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1. Der er derfor gennemført en screening af tillægget og det vurderes på baggrund af denne, at der ikke er nogen væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med tillægget, og det skal derfor ikke miljøvurderes.

Læs hele forslaget her

Klagevejledning – miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter miljøvurderingslovens § 16, stk. 2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden www.nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.