Selvbetjening

Arkiv - Landbrug: Høring af udkast til § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 1.august 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 12 miljøgodkendelse på Tanghusvej 14 ,8620 Kjellerup.

Der søges om udvidelse af dyreholdet
fra 160 malkekøer med 80 tyrekalve (40-70 kg), 160 kvier (0-27 mdr.) svarende til 291,5 DE (dyreenheder)
til 200 malkekøer med 100 tyrekalve (40 – 120 kg), 220 kvier (0-27 mdr.) og 1 avlstyr svarende til 376,7 DE.

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges følgende:
• To nye kalvehuse på ca. 60 og 90 m2 henholdsvis nord for kostalden og øst for foderladen i forbindelse med de eksisterende bygninger.
• ny gyllebeholder på 3000 m2 etableres nordøst for eksisterende ensilagepladsen. Den er 4 m høj og har en diameter på 30 m.
• Ensilagepladsen udvides med ca. 700 m2

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 6 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 6 ugers høring fra den 20. juni 2017 til den 1. august 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 266,95 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 1. august 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Malene Ultang på tlf. 8970 1521 eller på e-mail mul@silkeborg.dk

Download udkastet Udkast til § 12 miljøgodkendelse på Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup