Selvbetjening

ARKIV - Nedlæggelse af del af den offentlige vej/sti ved Them Centret

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af ejeren af ejendommen Them-Centret 14, 8653 Them, med et ønske om at overtage den offentlige vej/sti omkring ejendommen. Se vedlagte oversigtskort.

Arealet ønskes tillagt den tilgrænsende ejendom matr.nr. 4fb Them By, Them.

Det er Silkeborg Kommune som vejmyndighed, der træffer beslutning om nedlæggelse af den offentlige vej/sti på arealet og om arealets fremtidige status.

Vejen/stien skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen/stien skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det er forvaltningens vurdering, at stien der ønskes nedlagt, ikke er vigtig for en ejendom.

Vejarealet foreslås nedlagt og afhændet til ejeren af den tilgrænsende ejendom.

Da vejen/stien eller dele af denne ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen/stien opretholdes.

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til dette, bedes disse fremsendt til Silkeborg Kommune inden d. 26.01.2018 evt. på mail til: Teknik-TeamMyndighed@silkeborg.dk

Lovhjemmel: Lov om offentlige veje §§ 15 og 124.