Selvbetjening

Landbrug: Høring af udkast til tillæg til § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Thorupgårdsvej 55, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 21.september 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg til § 12 miljøgodkendelse på Thorupgårdsvej 55, 8600 Silkeborg.

Der søges om udvidelse af dyreholdet
fra 915 årssøer med 22.880 smågrise (7,2 – 30 kg) svarende til 309,10 DE
til 930 årssøer med 30.690 smågrise (7,0 – 31 kg) svarende til 352,97 DE

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges følgende:
• En ny staldsektion på 715 m2.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre miljømæssige forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til tillægget til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger.
Udkastet til tillægget sendes i 3 ugers høring fra den 31. august 2017 til den 21. september 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 829 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 21. september 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Malene Ultang på tlf. 8970 1521 eller på e-mail mul@silkeborg.dk

Download udkastet
Udkast til §12 miljøgodkendelse på Thorupgårdsvej 55 (pdf)