Selvbetjening

arkiv - Landbrug: Høring af tillæg nr. 1 til § 12 miljøgodkendelse på Ellingvej 16, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 12. juli 2017.

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen på Ellingvej 16, 8600 Silkeborg.

Der søges om lov til at bygge en ny gyllebeholder og udvide den eksisterende kostald med et motionsareal. Dyreholdet bliver ikke udvidet.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 3 ugers høring fra den 21. juni 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 358 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 12. juli 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Baiba Vestergaard på tlf. 8970 2099 eller på e-mail baiba.vestergaard@silkeborg.dk
Download udkastet
Udkast til tillæg nr. 1 til § 12 miljøgodkendelse på Ellingvej 16