Selvbetjening

Landbrug: Høring af tillæg 5 til § 12 miljøgodkendelsen på Trehøjevej 17, 8882 Fårvang

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 17-4-2018

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg nr. 5 til miljøgodkendelsen på Trehøjevej 17, horn, 8882 Fårvang.

Trehøjevej 17, søger efter husdyrlovens §12 Tillæg til §12 Miljøgodkendelse om tilladelse til udvidelse husdyrproduktionen.
Der ønskes en udvidelse af fra:
 285 årskøer, jersey, 12.500 EKM
 265 årskøer, stor race, 12.500 EKM
 8 kvier, jersey, fra 23-24 mdr
 7 kvier, stor race, fra 24-25 mdr
 14 småkalve, jersey, fra 0-1 mdr
 13 småkalve, stor race, fra 0-1 mdr
 114 tyrekalve, jersey, fra 25-45 kg
 106 tyrekalve, stor race, fra 40-60 kg
svarende til 848,71 DE.

Til:
 850 årskøer, stor race, 13.000 EKM
 50 kvier, stor race, fra 23-25 mdr
 130 småkalve, stor race, fra 0-3 mdr
 450 tyrekalve, stor race, fra 40-70 kg, 28 stipladser
Svarende til 1.444,24 DE, hvilket er en udvidelse på 595,53 DE.

Der er derfor godkendelsespligt jf. husdyrgodkendelseslovens § 12, stk 3.
Der bygges ny en stald på ca. 2.200 m2 i forlængelse af eksisterende kostald mod vest, og der bygges en ny stald på 1.750 m2 syd for den eksisterende kostald. Herudover udvides plansiloarealet med 4.750 m2, den eksisterende østlige plansilo benyttes fremover til kalve og udvides til samlet 1.000 m2, der etableres en ny gyllebeholder på 4.000 m3 med overdækning vest for de eksisterende gyllebeholder, der etableres en ny fortank på max 99 m3 i forbindelse med de nye stalde og der etableres en opsamlingsbeholder på max 99 m3 ved plansiloerne så der kan ske udsprinkling af restvand fra plansiloerne.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 6 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 , hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 6 ugers høring fra den 7-3-2018.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 640,90 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 18-4-2018. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Download udkastet
Udkast til tillæg 5 på Trehøjevej 17
Nr. 1
Høringsvar vedr. Landbrug: Høring af tillæg 5 til § 12 miljøgodkendelsen på Trehøjevej 17, 8882 Fårvang
dette tiltag er til stor bekymring for os der bor på trehøjevej midt i byen
da transporten af gylle til markeren gemmen byen vil belaste vejen og vores huse det hus jeg bor i ligger mindre ind 2 m fra kanten vi oplever tit at 2 gyllevogne skal forbi hinanden på den smalle vej som slet ikke er gearet de store gyllevogne det er bare et spørgsmål om hvornår der er en af dem der vælter og eller kører ind igemmen stuen på mit hus
På lanftrafik (krav til ejeren og maskinfører) er der et stykke jeg syntes i skal læse der de på ingen måder over holder og på peger vi det bliver det kun ris til egen røv
de kører på alle tider af døgnet og tager ikke hensyn til noget så håber så inderligt at blive hørt i denne sag
mvh
jan møller petersen
trehøjevej 45 horm
8882 fårvang
Indsendt af: mette petersen
Dato: