Selvbetjening og tidsbestilling

Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe

I 2040 vil Eriksborg være hjem for 7.000 borgere fordelt i 3.800 boliger. Følg med i udviklingen af den nye bydel her på siden.

 

Interessen for at flytte til Silkeborg er stor, og det samme er efterspørgslen på boliger. Hvert år vokser Silkeborg Kommune med ca. 1000 nye borgere. Skal der være plads til alle, kræver det nye boliger. En del af løsningen på efterspørgslen er Eriksborg – en ny bydel nordøst for Silkeborg. Eriksborg kommer til at ligge mellem de velfungerende bydele, Gødvad og Grauballe, og vil på sigt få de to bydele til at vokse sammen.

7.000 borgere kommer til at få adresse i Eriksborg. En del af planen er et nyt bydelscenter med plads til skole, dagtilbud, plejecenter, aktivitetsarealer, dagligvarebutikker og hvad en ny bydel ellers har behov for.

Læs mere om, hvilken bydel Eriksborg bliver, og hvordan den skal udvikle sig over årene i boksene herunder.

Info om projektet

Boligområderne bliver planlagt på en måde, så der maksimalt er 500 meter til et grønt område i den nye bydel. Herudover sættes der plads af til et større skovrejsningsområde, så borgerne vil få let adgang til et større rekreativt område. Det er ambitionen, at det nye naturområde vil blive etableret samtidig med udbygningen af den nye bydel.

De rekreative områder bidrager også til at klimasikre den kommende bydel. Regnvandshåndteringen skal nemlig være synlig på jordoverfladen og bidrage til områdets rekreative naturkvaliteter, hvor det er muligt. Gennem de store grønne forbindelser i området bevares og styrkes stedets landskabelige kvaliteter samtidig med, at der sikres plads til overordnede vandveje i området.

De grønne rekreative områder og det nye bydelscenter giver også plads til, at borgerne kan mødes og danne fællesskaber. I Eriksborg er det tanken, at mennesker naturligt kan mødes på tværs af generationer og sociale skel, og derfor ønsker vi en mangfoldighed af boligtyper i den nye bydel.

 

Strukturplanen

Strukturplanen fastlægger rammerne og betingelserne for udstykning af etape 1, bydelscenteret og erhvervsområdet. Rammerne og betingelserne skal være med til at sikre, at de helt særlige kvaliteter, der i dag kendetegner Silkeborg, fastholdes og udvikles. Du kan læse et forslag til strukturplanen her (pdf).

Landskabsstrategien

Landskabet og naturen er de bærende elementer i Eriksborg. Landskabsstrategien udpeger de grønne og blå naturområder i og omkring Eriksborg som Djævlemosen, 100m-skoven, Gødvaddalen, Grauballemandens findested og Ny Nørreskov. Se landskabsstrategien her (pdf)

Infrastrukturplanen

I Eriksborg bliver det sikre og gode forbindelser til den nye bydel og internt i bydelen. Infrastrukturplanen beskriver, hvordan de forbindelser og vej- og stistrukturen i Eriksborg kommer til at være. Du kan læse infrastrukturplanen her (pdf).

Vandhåndteringsplanen

Vandhåndteringsplanen beskriver, hvor og hvordan vandet skal håndteres. Overodnet set skal vandet ledes væk fra de enkelte boliggrunde til et større afvandningssystem af kanaler og grøfter, som løber ud i regnvandsbassiner rundt i Eriksborg, som bliver en del af de rekreative naturområder.

Læs vandhåndteringsplanen for Eriksborg her (pdf).

Udviklingsplanen

Udviklingsplanen indeholder de overordnede rammer, og blev godkendt af byrådet i oktober 2018. 

Du kan læse udviklingsplanen for Eriksborg her (pdf).

Hvad er det for et område, Eriksborg bliver skabt i? Hvad er historien om landskabet og kulturen i Silkeborg? Og hvem flytter hertil og hvordan vil de bo?

Det kan du læse om i Baggrundsanalyse (pdf)

Udvikling af Eriksborg er en mangeårig proces. Derfor er projektet opdelt i fire etaper. Etapeplanlægningen sikrer, at der er sammenhæng i bydelen, og vi bygger videre på den eksisterende bystruktur indefra og ud.

  • Etape 1: Bydelscenter og et boligområde på ca. 1.200 nye boliger nord for Gødvad
  • Etape 2: Et boligområde på ca. 500 boliger nord for etape 1 og syd for Grauballe
  • Etape 3: Ca. 800 boliger øst for etape 2 og syd for Grauballe samt ca. 650 boliger vest for etape 1
  • Etape 4: Udvikling af et boligområde med ca. 800 boliger vest for etape 3

 

Byrådet har godkendt et forslag til en strukturplan for etape 1. I strukturplanen fastlægges den overordnede rekreative struktur, regnvandshåndtering, vejforløb og overordnede byggefelter med ønskede boligtyper. Strukturplanen har været i otte ugers høring og forventes vedtaget i december 2020.

Etape 1 bliver indarbejdet i kommuneplan 2020-2032, mens de resterende arealer indarbejdes som perspektivarealer i Kommuneplan 2020. 

Etape 1 forventes at gå i gang i 2021.