Selvbetjening og tidsbestilling

Visualisering af Søfronten

Omdannelse af Søfronten

I fremtiden skal Søfronten omdannes til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdoor-aktiviteter langs søbredden.

Outdooraktiviteter og leg langs søbredden, et kulturelt samlingspunkt med plads til et nyt og anderledes Museum Jorn, en oplevelsesrute gennem natur- og kulturperler, nye boliger og flytning af to store veje.

Det er nogle af elementerne i en ny udviklingsplan, der viser vejen for, hvordan de helt centrale arealer langs Søfronten i Silkeborg skal udvikle sig.

I videoen herunder kan du se, hvad udviklingen af Søfronten indebærer, og hvordan det kommer til at foregå.

 

Mere liv og flere oplevelser i midtbyen
Planen skal være med til at sikre, at midtbyen også i fremtiden af præget af liv, handel og oplevelser i en tid, hvor danske byers bymidter og handelslivet er under hastig forandring. Samtidig skal den binde naturen og Silkeborg midtby bedre sammen.

Tag et kig i planen

Fakta om projektet

Udviklingsplanen for Søfronten bygger på seks bærende principper

1. Fra trafik og biler til bypark med mennesker og byliv

 • I dag er det veje og parkeringspladser for biler, som dominerer.
 • I fremtiden bliver Søfronten omdannet til en grøn bypark med plads til leg, bevægelse, kultur og møder mellem mennesker.
 • Det bliver en Søfront, som vil styrke Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.
 • Samtidig bliver der skabt gode forbindelser til Torvet og gågaderne, og til Søtorvet, Papirfabrikken og Havnen.

2. Søvej og Christian 8.s Vej skal flyttes

 • Søvej skal flyttes væk fra søen og om på den anden side af rådhuset.
 • Christian 8.s Vej skal også flyttes væk fra søen.
 • Det skaber plads til en grøn bypark, hvor der i dag er veje og parkering.

3. Kulturdynamo med udgangspunkt i et nyt Museum Jorn

 • Vest for rådhuset skal der være et kulturelt samlingspunkt med plads til et helt nyt og anderledes Museum Jorn og en række andre funktioner, der forener kultur og outdoor.
 • Det skal være et kraftcenter for kunst, kultur og kreativitet og et arkitektonisk vartegn for Søfronten.
 • En attraktion, der skaber byliv - også uden for butikkernes åbningstider.

4. Sportshub øst for rådhuset

 • Øst for rådhuset skal der være en sportshub til outdoor-aktiviteter, leg og bevægelse.
 • Det bliver et mødested og et samlingspunkt, som skaber byliv, og der er plads til fx et søbad, aktiviteter, legeplads og en tribune på en grøn bakke.
 • Den grønne bakke skal forbinde Søfronten og Søtorvet med en grøn fodgængerbro hen over Christian 8.s Vej.
 • Sportshubben skjuler desuden en parkeringskælder nede under den grønne bakke - en bakke, som bliver Silkeborgs grønne port til midtbyen.

5. Boliger skaber mere byliv

 • Nye boliger betyder flere mennesker, og flere mennesker betyder endnu mere liv i byen - hele døgnet, hele året.
 • Langs Søfronten er der mulighed for at placere boliger flere steder.
 • Syd for rådhuset kan det eksisterende byggeri omdannes til boliger.
 • Og ved byparken - både længst mod vest og længst mod øst - er der mulighed for at bygge boliger, hvis byrådet beslutter det.

6. Parkering samles på få steder

 • For at få frigjort arealer til byparken bliver bilparkering samlet i nogle få parkeringshuse og parkeringskældre.
 • Det betyder, at bilerne kommer til at fylde mindst muligt i bybilledet.
 • Syd for rådhuset kan der bygges et p-hus med boliger oven på.
 • Mod øst, under den grønne bakke ved Sportshubben kan vi skjule en p-kælder.
 • Og vest for rådhuset skal parkeringsmulighederne ved kulturdynamoen undersøges.

Se udviklingsplanen

1. Rammelokalplan

 • Først skal der udarbejdes en rammelokalplan, som fastlægger de overordnede rammer og de bærende principper for de store forandringer.
 • Der skal tages højde for søbeskyttelseslinjen, og der skal udarbejdes en VVM-rapport med en vurdering af virkningerne på natur og mennesker.

2. Veje flyttes

 • Næste skridt er at flytte Søvej og Christian 8.s Vej.
 • Blandt andet skal vi bygge en ny Søgade syd for Rådhuset, før vi kan nedlægge Søvej.
 • Flytningen af vejene er hele forudsætningen for, at vi kan skabe en bypark.

3. Rådhuset

 • Rådhuset spiller en central rolle i udviklingsplanen.
 • Der skal udarbejdes en plan for rådhusets forplads til byparken, og vi skal beslutte, hvordan passagen fra byen gennem rådhuset til byparken skal være.
 • Måske skal dele af rådhusets stueplan omdannes til offentlige formål med fx en park-restaurant.

4. Sportshubben og Søfronten Øst

 • Øst for rådhuset skal vi beslutte, hvordan Sportshubben skal se ud, og hvilke sports- og fritidsaktiviteter, den skal rumme.

5. Søfronten Vest

 • Mod vest skal vi beslutte, hvordan byparken skal se ud.
 • Skal der bygges boliger ved byparken?
 • Og kan der laves en ny parkeringsløsning, måske i samarbejde med Jyske Bank?

6. Kulturdynamo og passagen ved Hotel Dania

 • Midt på Søfronten, lige vest for Rådhuset, er der reserveret plads til en kulturdynamo med udgangspunkt i et nyt Museum Jorn som et ankerpunkt for bylivet.
 • Der skal sandsynligvis gennemføres en arkitektkonkurrence for det nye og anderledes Museum Jorn og de øvrige funktioner, der forener kultur og outdoor under samme tag.
 • Vi skal også beslutte, hvordan den vigtige forbindelse op til Torvet og midtbyen via passagen ved Hotel Dania skal udformes.

7. Silkeruten

 • Et af forslagene fra arkitektkonkurrencen var at skabe en rute, som binder Søfronten og bymidten sammen med naturen og kulturen via stier og ruter både til lands og til vands.
 • Ruten på land er realiseret som det første af de tre delprojekter. Læs mere om Silkeruten
 • Silkeruten kommer til at løbe lige gennem den kommende bypark.

 • Omdannelsen af Søfronten er omfattende og vil komme til at foregå over en årrække.
 • Først skridt er at få udarbejdet en rammelokalplan, som fastlægger de overordnede rammer og de bærende principper for de store forandringer.
 • Næste skridt er at flytte Søvej og Christian 8.s Vej, som er en forudsætning for at vi kan omdanne Søfronten til en bypark.
 • Tidsplanen for projektet afhænger blandt andet af, hvor pengene kan findes, og om de store fonde, private grundejere og bygherrer vil være med til at gøre planen til virkelighed.
 • Det er ikke en præcis plan for, hvor bænkene skal stå eller hvor bred, vejen skal være.
 • Planen sætter kun retningen, og den er fleksibel, så tingene kan udvikle sig og ændre sig i takt med en mere detaljeret planlægning i de syv delprojekter over de kommende år.
 • Borgere, foreninger, fagfolk og andre interesserede vil blive inddraget undervejs i projekterne, så de sammen med byrådet kan forme, hvordan området kommer til at se ud. 

Vi vil rigtig gerne udvikle Søfronten i samarbejde med alle, der har lyst til at være med. Derfor vil vi inddrage borgere, foreninger og andre interesserede undervejs i projekterne, så vi sammen kan forme, hvordan tingene kommer til at se ud.

Temamøde om Søfronten 2. september 2020

Tak for det store engagement ved temaetmødet om bl.a. Søfronten i forbindelse med kommuneplanen 2020-2032 - både til de af jer, der var mødt fysisk op og til jer, der kiggede med virtuelt.

Du kan se eller gense videoen fra temamødet om Søfronten her(start 1:07:00)

 

 

 

I 2018-2019 afholdt Silkeborg Kommune, RealDania og lokale samarbejdspartnere en arkitektkonkurrence for Søfronten og Havnen i Silkeborg med deltagelse af tre internationale teams.

Efterfølgende er det blevet besluttet at dele projektet op i tre selvstændige dele:

 • Udvikling Søfronten
 • Udvikling af Havnen
 • Udvikling af et nyt Museum Jorn med Museet som projektejer

Udviklingsplanen for Søfronten bygger på de bedste idéer fra arkitektkonkurrencen og er udviklet i samarbejde med tegnestuen EFFEKT, som vandt arkitektkonkurrencen.

Se de tre konkurrence-forslag her:

Team EFFEKT

Team SLA

Team BIG