Selvbetjening og tidsbestilling

Søtorvet og Papirfabrikken

I 2024 er Silkeborg forvandlet. Der står en ny bydel færdig på Søtorvet, et 70 meter højt hus og et nyt p-hus på Papirfabrikken i Silkeborg. Samtidig er vejene i området lagt om for at lette trafikken.

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

Nyt om byggeriet

De første skridt mod at genetablere p-pladserne syd for Papirtårnet og over mod Rockwell går i gang i løbet af juli. I slutning af august bliver det igen muligt at parkere på p-arealet. 

Første etape af arbejdet med spuns og pæle går i gang 28. marts og slutter i udgangen af september. Mens arbejdet foregår bliver grundvandet midlertidigt sænket i området. 

Byggeriet af Søtorvet vil vare i alt cirka fem år, og der vil i denne periode komme yderligere tre perioder, hvor der bliver rammet pæle ned og bliver vibreret fra spuns. Til den tid kommer der også varsler, inden arbejdet går i gang. 

Før arbejdet går i gang bliver det registreret, om der er revner på ejendomme i naboområdet, blandt andet ved at fotografere bygningerne. Der bliver desuden sat målere op, som opfatter vibrationer, så det er muligt at holde øje med, at arbejdet ikke giver rystelser ud over det tilladte. Skulle der mod forventning opstå større rystelser eller skader på ejendomme i området, vil entreprenøren straks stoppe arbejdet og foretage det fornødne i den forbindelse.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte:

NRE Denmark A/S
Telefon: +45 87 12 49 50
Mail: soetorvet@nre.dk

PROJEKTER

280 ejer- og lejeboliger på vej mellem sø og å i byens hjerte.

Skitse set fra Stryget

Den nye bydel på Søtorvet kommer til at bestå af 32.000 m2 blandet bebyggelse, detailhandel, erhverv og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line.

Bydelen får cirka 280 ejer- og lejeboliger fordelt på otte punkthuse i forskellige højder fra fem til otte etager. Husene opføres i forskellige tegltyper med varierende farver og grøn beplantning. Husene bliver bygget på et hævet, offentligt tilgængeligt byrum - en bypark - som giver nogle flotte kig ud over byen, Silkeborg Langsø, Havnen og naturen.

Byparken folder sig med amfitrapper ned mod promenaden langs Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen. Under byparken kommer der en stor dagligvarebutik på cirka 3.500 m2 med lager og varegård, parkering, og med mindre butikker og caféer i stueplan ud mod åen og promenaden. Ved Havnen bliver der en helt ny torveplads, som er forbundet til promenaden langs åen.

AP Pension står bag den nye bydel, som er tegnet af C. F. Møller. 

Se flere billeder af den nye bydel på Søtorvet og læs mere om projektet her

 

 

Silkeborg se frem til en helt ny beboelsesejendom, der med sine 70 meter bliver Midtjyllands højeste.

Skitse af Papirtårnet på Papirfabrikken

Den 70 meter høje bygning vil primært bestå af lyse lejligheder i varierende størrelse. Alle med private altaner og en fantastisk udsigt over Silkeborg by og Søhøjlandet.

Bygningen ligger på Papirfabrikken og bliver i alt på 11.380 m2 fordelt på 23 etager. Derudover vil huset rumme cirka 1.000 m2 erhvervslokaler og p-kælder med plads til beboernes biler.

Aberdeen Asset står bag projektet og Papirtårnet er tegnet af Årstidens Arkitekter. Papirtårnet står færdigt i 2020.

 

 

Silkeborg Kommune anlægger nye veje, der kan håndtere trafik til midtbyen, Søtorvet, Havnen og Papirfabrikken, også i fremtiden.

Det nye vejnet ved den nye bydel på Søtorvet 

Christian 8.s Vej flyttes mod øst væk fra Silkeborg Langsø, så der bliver plads til et nyt Museum Jorn. To nye kryds erstatter Kvickly-krydset for skabe en bedre afvikling af trafikken. Søvej føres ud i et kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset er indkørslen til Kvicklys vareindlevering under byparken. En ny vej fra Papirfabrikken munder ud i et T-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, dér hvor Kvickly ligger i dag.

P-pladserne på Søtorvet er væk, men der er stadig masser af pladser i nærheden. Du kan fx benytte p-pladserne vist på kortet nedenfor.

App guider til p-plads
Med app'en 'Trafikinfo' kan du nemt og hurtigt finde en parkeringsplads i Silkeborg midtby. 

App’en giver dig et live kort over ledige parkeringspladser i Silkeborg og guider dig nemt hen til den p-plads, du ønsker at parkere på.

Download app'en, hvor du plejer at downloade apps. Find mere info om 'Trafikinfo' 

 alternative parkeringspladser til sotorvet

Nyt p-hus er åbnet mellem Jysk Musikteater og Performers' House på Papirfabrikken i Silkeborg

parkeringshus papirfabrikken

26. oktober 2018 åbnede det nye p-hus på Papirfabrikken. P-huset har 109 pladser og seks handicappladser fordelt på et dæk under jorden og fire over. 

P-huset er blandt andet bygget for at erstatte de p-pladser, der forsvinder på Søtorvet, når det bliver forvandlet til en ny bydel. P-pladserne blev ofte brugt af gæster til arrangementer i Jysk Musikteater og Kedelhuset. 

Ejeren af Papirfabrikken, SIF Invest, står bag byggeriet.

Den nye pumpestation er i drift, og de fleste ledningerne er lagt.

Billde af vejarbejdere i gang med at lægge ny ledninger

En hel ny bydel og samtidig Midtjyllands højeste boligbyggeri kræver en mængde forsyningsledninger, så de kommende beboere kan komme i bad, på nettet og få varme.

Ledningsarbejdet er nu ved at være afsluttet, og den nye pumpestation nord for det nuværende Kvickly er i drift. Og faktisk er den et besøg værd. Gudenåens forløb er nemlig printet ind i belægningen på pumpestationens låg.

 

 

 

I 2021 er Silkeborg forvandlet. Der står en ny bydel færdig på Søtorvet, et 70 meter højt hus og et nyt p-hus på Papirfabrikken i Silkeborg. Samtidig er vejene i området lagt om for at lette trafikken.

En forventet tidsplan ser sådan her ud:

2019

  • Februar - Byggeriet af Søtorvet begynder
  • Arbejdet med at omlægge ledninger er forventeligt færdig maj - frem til Østergade
  • Sommer - P-kælder under Papirtårnet forventes at stå klar
  • Sommeren 2019 til sommeren 2020 – arbejde med vejen fra Ansvej inklusive Viborgbroen

2020

  • Papirtårnet bliver færdigt
  • Arbejdet med at udvide Viborgbroen fra to til fire spor forventes at starte op

2021

  • Den nye bydel på Søtorvet forventes at stå klar 2021/2022
  • Vi afventer byggeriet på Søtorvet, før vi kan gå i gang med at flytte Christian 8.s Vej fra Viborgbroen til Østergade inklusive Søvej og Papirfabrikken.

DEN NYE BYDEL PÅ SØTORVET - SÅDAN SER DEN UD

KONTAKT OG FAQ

Vi får løbende en del spørgsmål til byggerierne på Søtorvet og Papirfabrikken. Vi har forsøgt at samle flere af dem her, så du forhåbentlig kan finde svar på dit spørgsmål.

Hvorfor bygges der på Søtorvet og Papirfabrikken?
Helt grundlæggende er Silkeborg i kraftig vækst, og det er helt i tråd med byrådets målsætninger. Silkeborg Kommune ønsker og planlægger, at vi bliver 15.000 flere indbyggere i 2040. Det kræver mange nye boliger i de kommende 20 år, og derfor skal der planlægges og etableres mange flere boliger. Både i og udenfor Silkeborg by. Lokalt og aktuelt sker det med to store projekter:

  • Papirtårnet, hvor Aberdeen Asset Management Denmark A/S bygger 86 boliger og ca. 1000 m2 erhvervslokaler. Byggeriet ventes at stå færdigt i 2020. Læs mere på papirtaarnet.dk
  • Søtorvet, hvor AP Pension bygger ca. 32.000 kvm i syv punkthuse. Der bliver erhverv, detailhandel og ca. 300 boliger og et helt nyt, mindre torv Søtorvet lige foran stryget. Hele byggeprojektet ventes at stå færdig i løbet af 2 – 3 år. 1. spadestik bliver formentlig omkring 20. marts 2019. 

Når investorer udefra på denne måde investerer op mod 1 mia. kr. i 300-400 nye boliger helt centralt i Silkeborg, så er det udtryk for, at Silkeborg Midtby er et meget attraktivt område at bo i - og bliver det i endnu højere grad, når de nye byggerier står færdige og har tilført området flere og nye kvaliteter.

Infrastrukturen skal tilpasses området
Samtidig med de store byggeprojekter skal der ske en række nødvendige tilpasninger af infrastrukturen. Først skal forsyningsledningerne moderniseres. De mange nye indbyggere kræver større kapacitet, og samtidig skal ledningerne renoveres og flyttes.

Lige bag ved Kvickly ligger en gammel pumpestation til regn- og spildevand. Den skal også flyttes. Hele dette arbejde med forsyningsledninger er i grove træk ved at være færdigt. Nu skal de forskellige typer af ledninger graves ned i stien langs Remstrup Å, fra Langebro til den nye pumpestation. Dette arbejde ventes færdigt i maj måned.

Herefter, når byggeriet tillader det pga. sikkerheden for entreprenøren, skal der etableres en sti fra den nye pumpestation til Langebro.

Adgang til Papirfabrikken
Vi har undersøgt mulighederne for at holde gangbroen Papirgangen åben i hele byggeperioden, og at anlægge en midlertidig sti henholdsvis hen til Cirkel K og til Kvickly. Af flere grunde er det desværre ikke muligt, herunder sikkerhed.

Hele området på Søtorvet bliver inddraget til byggeplads, og det vil ganske enkelt være for farligt at lade gående passere så tæt forbi eller gennem en byggeplads med store maskiner, betonelementer m.v. Vi har heller ikke mulighed for at dispensere efter naturbeskyttelsesloven og anlægge en ny sti langs Remstrup Å. Der er blandt andet odderen, som, efter naturbeskyttelsesloven, også skal have mulighed for passage.

Men vi vil naturligvis holde Papirgangen og alle andre passagemuligheder åbne længst muligt, og Papirgangen vil genåbne så hurtigt, som byggeriet tillader det.

Hvis man skal gå fra Havnehusene via Papirgangen til Kvickly, er afstanden ca. 220 meter og til Østergadekrydset ca. 280 meter. I de perioder hvor Papirgangen bliver spærret, vil omvejen fra Havnehusene via Smedebakken til Østergadekrydset blive ca. 430 meter og til Kvickly blive ca. 750 meter. Det er naturligvis længere og mere besværligt, især for ældre og gangbesværede, men afstanden må vurderes at ligge inden for tålegrænsen i en by af Silkeborgs størrelse.

Hvor meget skal man som nabo tåle?
Juridisk er der et begreb, som vi vil nævne i denne forbindelse. Det kaldes ”den naboretlige tålegrænse”. Begrebet bruges om konflikter mellem naboer, eksempelvis hvor meget skal en nabo tåle, hvis nabohusets nye blanke tegltag skinner på en meget generende måde. Begrebet bruges også i forbindelse med større og mindre anlægsopgaver som f.eks. metrobyggeriet i København og mere lokalt om motorvejsbyggeriet og etableringen af Torvet i Silkeborg.

Graden og omfanget, af hvad naboerne skal t&arin