Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landbrug: Afgørelse af § 16b miljøtilladelse på Æghøjvej 4, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 6. maj 2020

Ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Grønbæk

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at skovrejsning på matr.nr. 10d, Iller By, Grønbæk og del af matr.nr. 8n Ans By, Grønbæk med adressen Ømosevej 5, 8643 Ans By ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages frem til og med 1. maj 2020.

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af renset spildevand på Langebjergvej 1-3

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 1. maj 2020

Vandmiljø: Robaneanlæg i Silkeborg Langsø må opsættes i perioden 1. juni til 1. september 2020


Klima- og Miljøudvalget har på møde 1. april 2020 besluttet, at det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsø må opsættes i perioden fra 1. juni -1. september 2020.

Vandmiljø: Tilladelse til restaurering af Sillerup Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 31. april 2020

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle tilhørende dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift af dyretype på Blakgårdsvej 28

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 29. april 2020

Kommuneplantillæg 32 og lokalplan 10-016 Erhvervsområde og naturformidlingscenter Ferskvandscenteret og AQUA er vedtaget

Silkeborg Byråd har 23. marts 2020 endeligt vedtaget ovennævnte kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne træder i kraft 30. marts 2020.

Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering


Silkeborg Kommune har afgjort, at revision af regulativer for Lemming Å, Sinding Bæk, Sejling Bæk og Skægkær Bæk ikke kræver miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af renset spildevand på Møgelø

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 21. april 2020