Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med nedlæggelse af Demstrup renseanlæg

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 4. november 2019.
En klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Sejlads: Tilladelse til saunabåd ved Hattenæs

Silkeborg Kommunen har den 10. oktober 2019 meddelt tidsbegrænset tilladelse og dispensation til saunabåd ved Hattenæs. Ansøger er Hotel Ny Hattenæs.

Landbrug: Afgørelse af §16b Miljøtilaldelse på Sepstrupvej 48, 8653 Them

en eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 6. november 2019

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand fra nyt boligområde ved Lysbro

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 4. november 2019

Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 12-028 for et område til offentlige formål ved Eidervej i Hvinningdal

Silkeborg Byråd har 23. september endeligt vedtaget ovennævnte kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne træder i kraft den 1. oktober 2019.

Vandmiljø: Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Grundel Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 29. oktober 2019

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af vejvand til Søholt Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 29. oktober 2019

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen i område omfattet af lokalplan nr. 36-013

Miljøstyrelsen træffer hermed afgørelse om at reducere skovbyggelinjen i ovenstående lokalplanområde, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Brandevej 13

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 09. oktober 2019.