Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Ikke vvm-screening af justeringer i projekt om ringvejsbroen i Silkeborg

Silkeborg Kommune har afgjort, at justeringer i projektet om udskiftning af ringvejsbroen ved Østre Ringvej i Silkeborg ikke skal vvm-screenes. Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen udløber den 11. februar 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle tilhørende dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Ingen miljøkonsekvensvurdering for krydsombygning, Viborgvej-Nordre Ringvej

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om etablering af krydsombygning og signalregulering af Viborgvej og Nordre Ringvej ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen udløber den 8. februar 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Vandmiljø: Tilladelse til ny ringvejsbro over Gudenåen

Klager indsendes via klageportalen senest 3. februar 2021

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Indvindingstilladelse til Drejergårdsvej 3

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 18. januar 2021.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Afgørelse af § 16 b tilladelse med BAT på Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg.

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 15. januar 2021.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Endelig vedtagelse af delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved Teglgårdsparken

Plan- og Vejudvalget har 7. december 2020 godkendt ovennævnte forslag til delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 1.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Ikke miljøkonsekvensvurdering af støjvold Anebjergvej 23

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om etablering af en støjvold på Anebjergvej 23 8600 Silkeborg ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 12. januar 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Ikke-miljøvurderingspligt for tillæg nr. 43 til spildevandsplanen

Eventuelle klager skal indsendes via klageportalen senest d. 8. januar 2021.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Lokalplan 10-035 og kommuneplantillæg 45 for et boligområde ved Dalgasgade

Byrådet har 26. oktober 2020 vedtaget ovennævnte lokalplan endeligt. Planen træder i kraft 10. december 2020.