Selvbetjening og tidsbestilling

Landbrug: Afgørelse af § 16 b miljøtilladelse uden BAT på Aalborgvej 67, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 11. august 2020

Beskrivelse af sagen


Silkeborg Kommune har givet tilladelse til husdyrproduktion på Aalborgvej 67, 8620 Kjellerup. Der er tale om anvemdelse af en eksisterende stald. Stalden skal anvendes som en karantænestald til indkøbte polte( hungrise). Dyrene skal gå på 432 m2 stort produktionsarel.
Der fortages ikke bygningsmæssige ændringer i stalden. Der opstilles 2 fodersiloer til færdigfoder ved gavlen nord for staldbygningen.

Kontaktoplysninger


Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Baiba Vestergaard på tlf. 8970 2099 eller på e-mail baiba.vestergaard@silkeborg.dk

Klagevejledning


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 11. august 2020.

Download Afgørelse


§ 16b afgørelse på Aalborgvej 67, 8620 Kjellerup
Sidst opdateret