Selvbetjening og tidsbestilling

Landbrug: Afgørelse af § 16 b tilladelse med BAT på Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg.

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 15. januar 2021.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Jens Drivsholm ejer af Allingskovgårdsvej 24 søger om at etablere et nyt produktionsareal i en eksisterende staldbygning hvor der ikke været dyr i lang tid samt udvide produktionsarealet i eksisterende stald til slagtegrise og samtidig muliggøre fleksibilitet i forhold til den eksisterende produktion. Der er søgt om i alt 988 m2 stort produktion.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.
  

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Baiba Vestergaard på tlf. 8970 2099 eller på e-mail baiba.vestergaard@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 15. januar 2021

Download Afgørelse

§ 16b afgørelse på Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg
Sidst opdateret