Selvbetjening og tidsbestilling

Landbrug: Afgørelse af §16b miljøtilladelse på Ømosevej 8, 8643 Ans By

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 16. juli 2020

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen


Husdyrbruget på Ømosevej 8 ønsker at blive omfattet af den nye husdyrlov, der trådte i kraft i august 2017 og i den forbindelse, vil der ske en mindre udvidelse af bedriften. Produktionsarealet ønskes udvidet fra 2.710 m2 til 3.300 m2.
I forbindelse med udvidelsen skal der bygges følgende:
• En ny kostald på ca. 736 m2
• En ny gyllebeholder på 4000 m3
• En udvidelse af eksisterende ensilageplads på 900 m2
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger


Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål kan du kontakte Mariann Nakano på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 16. juli 2020.

Download Afgørelse


§ 16b afgørelse Ømosevej 8, 8643 Ans
Sidst opdateret