Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Landbrug: Afgørelse af § 16a miljøgodkendelse på Horsbjergvej 1, 8653 Them

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 7. februar 2020

Beskrivelse af sagen

 

Der ansøges om en udvidelse af produktionsarealet til ammekøer og opdræt samt en flytbarhytte til æglæggere. Derudover etableres der plansilo, møddingsplads og to nye gyllebeholder på hver 5.000 m3.
Der skal bygges en ny stald på ca. 6.000 m2, en ny dybstrøelsesstald på ca. 800 m2, tre nye gyllebeholder på 5.000 m3, en ny møddingsplads på ca. 550 m2 og forlængelse af plansilo. Den nye kviestald/kostald vil blive etableret sydvest for de eksisterende bygninger og har naturlig ventilation. Dybstrøelsesstalden placeres stik vest for den eksisterende kostald. Gyllebeholderne bygges i forbindelse med eksisterende gyllebeholdere og her placeres møddingspladsen også. Den eks. plansilo forlænges.

 

Kommunen har vurderet nye og eksisterende bygninger med dyrehold, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning i forhold til bl.a.:
• Ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg
• Opbevaring og bortskaffelse af bl.a. affald og kemikalier
• Forbrug af vand og energi
• Anvendelse af bedste tilgængelige teknik
• Landskabelige og kulturhistoriske forhold

Samlet set vurderer Silkeborg Kommune på baggrund af det oplyste;
At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet.

 

Kontaktoplysninger

 

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Mariann Nakano Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen - klageportalen
Der er også adgang til Klageportalen via borger.dk og virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 7. februar 2020.

 

Download afgørelse

§ 16a Miljøgodkendelse Horsbjergvej 1 afgørelse (pdf)

Ansøgers Miljøkonsekvensrapport (pdf)

 
Sidst opdateret