Selvbetjening og tidsbestilling

Landbrug: Afgørelse af § 16 a miljøgodkendelse på Tingvejen 21, 8883 Gjern

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 15. maj 2020

Beskrivelse af sagen


Silkeborg Kommune har afgjort §16a miljøgodkendelse af husdyrbruget på Tingvejen 21, 8883 Gjern.

På Tingvejen 21, 8883 Gjern har fået en §16a godkendelse under den nye lovgivning, der trådte i kraft 1. august 2017.
Der bliver bygget en ny stald, som erstatning for den tidligere æglæggerstald, som nedbrændte. Det totale godkendte produktionsareal er på 4550 m2.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte, ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.


Kontaktoplysninger


Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Klagevejledning


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.
Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 17. december 2020.

Download udkastet

Afgørelse om §16a Miljøgodkendelse på Tingvejen 21, 8883 Gjern

Ansøgers Miljøkonsekvensrapport

Sidst opdateret