Selvbetjening og tidsbestilling

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle tilhørende dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Høngevej 33, 8641 Sorring

Tilladelse til udhus på 96 m2 på matr.nr. 1 Volstrup Mark, Dallerup
Klagefrist 8. april 2020.

Brunbakkevej 3 og 12A, 8600 Silkeborg

Tilladelse til regnvandsbassin på matr.nr. 23d og 27 Balle by, Balle
Klagefrist 8. april 2020.

Mausingvej 12, 8600 Silkeborg

Tilladelse til 40 m2 halvtag som læ for heste på matr. nr. 32a Sinding By, Sinding.
Klagefrist 15. april 2020.

Stationsvej 64, 8472 Sporup

Tilladelse til etablering af en udendørs ridebane med målene 20 x 40 meter og en udendørs roundpen med en diameter på 18 meter på matr.nr. 10b Tovstrup By, Dallerup .
Klagefrist 15. april 2020.

Holmmøllevej 34, 8632 Lemming

Tilladelse til udhus på 168 m2 til erstatning for et mindre kombineret maskinhus og garagebygning på 86 m2 i tilknytning til den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 8c Lemming By, Lemming .
Klagefrist 15. april 2020.

Holmmøllevej 41, 8632 Lemming

Tilladelse til parkeringsplads til 3 biler i tilknytning til lokalt stisystem til privat skov- og naturområde ved Hinge Å og Lemming Å på matr.nr. 3a Holmgårde, Serup. Der er samtidig meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje).
Klagefrist 22. april 2020.

Skærbækvej 138, 8600 Silkeborg

Tilladelse til udvidelse af fritidshus med ca. 6,6 m2 på matr. nr. 3al Hårup By, Linå . Der er samtidig meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje).
Klagefrist 22. april 2020.

Vorretvej 3, 8654 Bryrup

Tilladelse til at opføre 112 m2 stort udhus på matr.nr. 1 Velling By, Bryrup.
Klagefrist 22. april 2020.

Hedevej 4, 7362 Hampen

Tilladelse til en bolig til erstatning for den eksisterende bolig på 48 m2 på matr.nr. 2ci Godrum, Vrads
Klagefrist 22. april 2020.

Søndermarksgade 39, 8643 Ans

Tilladelse til en bolig med et samlet areal på 256 m2, en garage/udhus på 146 m2 samt en overdækning på ca. 30 m2 på matr.nr. 13o Iller By, Grønbæk.
Klagefrist 22. april 2020.

Møgeløvej 33, 8600 Silkeborg

Ladzonetilladelse og dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til filteranlæg (spildevand) på matr.nr. 1b Laven By, Linå.
Klagefrist 23. april.

Pederstrupvej 83, 8620 Kjellerup

Tilladelse til opførelse af to lagerhaller på matr.nr. 11i Pederstrup By, Vinderslev
Klagefrist 23. april 2020.

Linåvej 57, 8600 Silkeborg

Tilladelse til etablering af regnvandsbassin på matr. nr. 14k Linå By, Linå.
Klagefrist 29. april 2020.

Bøllingsøgaardvej 10, 8600 Silkeborg

Tilladelse til opførelse af nyt stuehus på matr.nr. 2h Refshale By, Kragelund
Klagefrist 29. april 2020.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1 nr. 1 kan kommunens afgørelser efter planlovens § 35 påklages til Planklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og alle med retlig interesse i sagens udfald.

Efter bekendtgørelse 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort her på kommunens hjemmeside.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes hus´s hjemmeside.

Klik her få at åbne "Klageportalen" i nyt vindue.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis:
  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Sidst opdateret