Selvbetjening og tidsbestilling

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle tilhørende dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Himmelbjergvej 70 og 106T, 8600 Silkeborg

Tilladelse til kabinetter som en del af signalprogram ved jernbanen på matr. nr. 26b og 26a begge Laven By, Linå. Der er samtidig meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje).
Klagefrist 8. juli 2020.

Sorringvej 67, 8600 Silkeborg

Tilladelse til nyt beboelseshus (stuehus) på matr. nr. 44b Voel By, Voel.
Klagefrist 8. juli 2020.

Voldbygårdvej 5, 8653 Them

Tilladelse til en generationsskiftebolig på matr. nr. 1ho Them By, Them. Der er samtidig meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje).
Klagefrist 8. juli 2020.

Harbovad 13, 8600 Silkeborg

Tilladelse til at der indrettes en privat garage i en mindre del af en driftsbygning på matr. nr. 1n Sejlgård Hgd., Funder.
Klagefrist 8. juli 2020.

Sinding Hovvej 15, 8600 Silkeborg

Tilladelse til støjvold på matr. nr. 6a Sinding By, Sinding.
Klagefrist 13. juli 2020.

Purhusvej 3, 8600 Silkeborg

Tilladelse til at anlægge et vandhul på matr. nr. 22a Hårup By, Linå. Klagefrist 14 juli 2020.
Klagefrist 14. juli 2020.

Frederiksdalvej 62, 8620 Kjellerup

Tilladelse til udstykning af en bygning godkendt til idrætsformål i tilknytning til sportspladsen fra matr. nr. 5an Frederiksdal, Kragelund.
Klagefrist 15. juli 2020.

Lyngbakkevej 21, 8654 Bryrup

Tilladelse til udvidelse af eksisterende værkstedsbygning på matr. nr. 2ax Sejt Gde., Bryrup. Der er samtidig meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje).
Klagefrist 15. juli 2020.

Søndre Ringvej 60, 8600 Silkeborg

Tilladelse til mobilt salg fra madvogn på matr. nr. 151m Virklund By, Them frem til 1. januar 2021. Der er samtidig meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje).
Klagefrist: 22. juli 2020

Voldbygårdvej 6, 8600 Silkeborg

Tilladelse til udvidelse af en garagebygning med et brændeskur på matr. nr. 10p Virklund By, Them.
Klagefrist: 22. juli 2020

Hindbjergvej 6, 8620 Kjellerup

Tilladelse til et drivhus og en udvidelse af et brændeskur på matr. nr. 3i Hindbjerg By, Levring.
Klagefrist: 22. juli 2020

Skærbækvej 90, 8600 Silkeborg

Tilladelse til en kombineret udhus- og garagebygning på 120 m2 på matr. nr. 3az Hårup By, Linå.
Klagefrist: 22. juli 2020

Sørkelvej 130, 8600 Silkeborg

Tilladelse til at udvide den eksisterende garage- og udhusbygning på matr. nr. 3r Sminge By, Voel.
Klagefrist: 22. juli 2020

Bødkersmindevej 12, 8620 Kjellerup

Tilladelse til en hestepension og ridebaner på matr. nr. 12n Thorning By, Thorning.
Klagefrist: 22. juli 2020

Ellingvej 1, 8600 Silkeborg

Tilladelse til anlæg af vandhul på ca. 500 m2 på matr. nr. 2f Funder Kirkeby By, Funder.
Klagefrist: 28. juli 2020

Gl. Hærkrovej 69, 8620 Kjellerup

Tilladelse til anlæg af vandhul på op til 700 m​2​ på matr. nr. 4f Neder Hvam, Vium.
Klagefrist: 28. juli 2020

Resdal Bakke 13a, 8600 Silkeborg

Tilladelse til en bolig med carport på matr. nr. 1al Resdal By, Serup.
Klagefrist: 29. juli 2020

Ømosevej 26, 8643 Ans

Tilladelse til udhus på matr. nr. 9i Iller By, Grønbæk.
Klagefrist: 29. juli 2020

Funderholmevej 12, 8600 Silkeborg

Tilladelse til en ny bolig til erstatning for den eksisterende bolig, der indrettes til udhusformål på matr. nr. 10d Funder By, Funder. Der er samtidig meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) til bolig og haveanlæg med drivhus.
Klagefrist: 29. juli 2020

Skolevej 14, 8654 Bryrup

Tilladelse til at opsætte legeredskaber ved Bryrup Skole på matr. nr. 3hb Velling By, Bryrup.
Klagefrist: 29. juli 2020 

Genslyngning af strækning af Voel Bæk

Tilladelse til genslyngning af en strækning af Voel Bæk , anlæg af sandfang samt oprensning af grøftetilløb på matr.nr. 13p, 10ø, 13h og 6m alle Voel By, Voel
Der er desuden meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
Klagefrist: 30. juli 2020

Sminge Møllevej 12, 8600 Silkeborg

Tilladelse til vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk på matr.nr. 4y Sminge By, Voel. Der er desuden meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Klagefrist: 31. juli 2020

Horsbjergvej 1, 8653 Them

Tilladelse til et orangeri på matr.nr. 1a Lovdal Gde., Them
Klagefrist: 31. juli 2020

Engetvedvej 10, 8653 Them

Tilladelse til et nyt fritidshus til erstatning for et eksisterende på matr.nr. 1a Engetved By, Them.
Klagefrist: 31. juli 2020

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1 nr. 1 kan kommunens afgørelser efter planlovens § 35 påklages til Planklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og alle med retlig interesse i sagens udfald.
Efter bekendtgørelse 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort her på kommunens hjemmeside.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes hus´s hjemmeside.

Klik her få at åbne "Klageportalen" i nyt vindue.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis:
  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Sidst opdateret