Selvbetjening og tidsbestilling

Ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Bødskovgårdvej 3, 8653 Them

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 2. august 2019.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at skovrejsning på matr. nr. 2e Sepstrup By, Them ikke er VVM-pligtigt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Kristian Nielsen på tlf. 89701516 eller på e-mail krni@silkeborg.dk 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 2. august 2019.

Download afgørelsen

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Sidst opdateret