Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand til Silkeborg Langsø fra Vestre Ringvej 45c

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 7. august 2020

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omhandler udledning af regnvand fra et nyt boligområde ved Vestre Ringvej 45c, 8600 Silkeborg. Regnvandet renses via privat regnvandsbassin inden det ledes til Silkeborg Langsø Vest.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af udledningstilladelsen, har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21.

En eventuel klage over afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 7. august 2020.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Iben Serup Hjøllund på tlf. 8970 1506 eller på e-mail ish@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 7. august 2020.

Download afgørelsen

Download udledningstilladelse (pdf)

Download afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering (pdf)

Sidst opdateret